XXIV sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE

 

XXIV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 24.11.2016r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Omówienie działalności prowadzonej przez firmę NT Recykling z siedzibą w Wyrach - wystosowano zaproszenia.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.10.2016r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.10.2016r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:
 1. Wyrażenie sprzeciwu wobec likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu (uchwała).
 2. Zmiana uchwały nr XXVIII/242/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyry (uchwała)*.
 3. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wyry (uchwała)*.
 4. Przyjęcie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wyry (uchwała)*.
 5. Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry (uchwała)*.
 6. Uchylenie uchwały nr XII/120/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry (uchwała)*.
 7. Przyjęcie "Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020"(uchwała)*.
 8. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała)*.
 9. Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała)*.
 10. Zbycie nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków w  Wyrach (uchwała)*.

    12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry    

/-/   Elżbieta Słomka      

powrót