XXIII sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE

 

XXIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 27.10.2016r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Wyry - wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Wyry - wg stanu na dzień
  31 grudnia 2015 roku.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.09.2016r.).
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.09.2016r.).
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy:
 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała).
 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry (uchwała)*.
 3. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szcze-gólności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (uchwała)*.
 4. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (uchwała)*.
 5. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała)*.
 6. Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała)*.
 7. Uchwalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok (uchwała)*.
 8. Uchwalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku (uchwała)*.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej w 2017 roku (uchwała)*.
 10. Nabycie nieruchomości przy ul. Księdza Tomasza Mamzera w Gostyni (uchwała)*.
 11. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas nie oznaczony nieruchomości (uchwała)*.

    13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry    

/-/   Elżbieta Słomka       

powrót