XVIII Sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE


XVIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 27.04.2016r. (środa) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVI i  XVII sesji Rady Gminy Wyry.
  4. Spotkanie z przedstawicielami RPWiK S.A. w Tychach w sprawie planów modernizacyjnych oraz taryfy za wodę na terenie Gminy Wyry.
  5. Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w sprawie taryfy za ścieki na terenie Gminy Wyry.
  6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
  7. Interpelacje Radnych.
  8. Zapytania Radnych.
  9. Wolne wnioski.
  10. Uchwały Rady Gminy:

1. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. (uchwała*).

2. Zatwierdzenie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015-2019 (uchwała*).

3. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała*).

4. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała*).

5. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne (uchwała*).

6. Przyjęcie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała*).

7. Przyjęcie zmiany uchwały XII/121/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” (uchwała*).

8. Przyjęcie „Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020” (uchwała*).

 

      11. Zakończenie obrad.

  

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

/-/ Elżbieta Słomka         

powrót