XVI Sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE

XVI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 31.03.2016r. (czwartek) o godz. 16.00w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Omówienie podstrategii Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego - na lata 2016-2025w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę oraz omówienie omówienie planów Powiatu Mikołowskiego na 2016 rok w zakresie inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Wyry oraz przedstawienie założeń do planowanej modernizacji ul. Rybnickiej w Gostyni w ramach J.S.T. – wystosowano zaproszenia.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 26.02.2016r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 26.02.2016r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:     
 1. Przyjęcie Podstrategii – Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego – na lata 2016-2025 (uchwała*).
 2. Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (uchwała).
 3. Wyrażenie zgody na przejęcie części zadań od Powiatu Mikołowskiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych (uchwała*).
 4. Wyrażenie woli wsparcia Województwa Śląskiego w jego działaniach na rzecz przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK44 do skrzyżowania z DK1” (uchwała*).
 5. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – Centrum Powiadamiania Ratunkowego (uchwała*).
 6. Zmiana uchwały NR XIII/132/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 30 grudnia 2015 r. podjętej w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała*).
 7. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2016 -2029 (uchwała*).
 8. Przyjęcie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała*).
 9. Wyrażenie zgody na użycie herbu Gminy Wyry – organizacja III Biegu Wyrskiego (uchwała*).
 10. Wyrażenie zgody na użycie herbu Gminy Wyry – obchody Święta Wojska Polskiego (uchwała*).

    12. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka

powrót