XV sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE

 

XV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 25.02.2016r. (czwartek) o godz. 1600w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Spotkanie z radnymi Sejmiku Województwa Śląskiego – wystosowano zaproszenie.
 5. Omówienie projektu Podstrategii informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego – wystosowano zaproszenie.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 27.01.2016r.).
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 27.01.2016r.).
 9. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Uchwały Rady Gminy:
  1. Przyjęcie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (uchwała*).
  2. Ustalenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych (uchwała*).
  3. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (uchwała*).
  4. Zmiana uchwały nr VII/60/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała*).
  5. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu –zielona szkoła ZS nr 2 w Mikołowie (uchwała*).
  6. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach (uchwała*).
  7. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – Silesia Net (uchwała*).
  8. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2016 -2029 (uchwała*).
  9. Przyjęcie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała*).
  10. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2016 (uchwała*).
  11. Przyjęcie Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016- 2025 (uchwała*).
  12. Przyjęcie Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników (uchwała*).
  13. Przyjęcie Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego (uchwała*).
  14. Przyjęcie Podstrategii informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego (uchwała*).
  15. Przyjęcie Podstrategii Promocji obszaru funkcjonalnego (uchwała*).
  16. Powołanie członka Komisji Statutowej (uchwała).

 14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka

*Punkt porządku obrad umieszczony na wniosek Wójta Gminy Wyry
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594)pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

powrót