XLVI sesja Rady Gminy Wyry


XLVI sesję Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 18.10.2018r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.09.2018 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 28.09.2018 r.).
 6. Podsumowanie VII kadencji Wójta Gminy Wyry.
 7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Wyry - wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Gminy Wyry - wg stanu na dzień
  31 grudnia 2017 roku.
 9. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Uchwały Rady Gminy:

a) w sprawie Uchwalenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminny Wyry” (uchwała*).

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*).

c) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

d) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXIII/311/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (uchwała*).

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok (uchwała*).

f) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
 w 2019 roku (uchwała*).

g) w sprawie opłaty targowej w 2019 roku (uchwała*).

12.Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

  Elżbieta Słomka        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót