XLIII sesja Rady Gminy Wyry

 

 XLIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.06.2018 r.(czwartek) o godz. 1400w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 24.05.2018 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 24.05.2018 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:

1) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*).

2) Udzielenie dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice – Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim” (uchwała*).

3) Uchwalenie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry (uchwała*).

4) Przyjęcie zmiany uchwały XXXVII/357/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry (uchwała*).

5) Zmiana uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXVII/349/2017 z dnia
28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała*).

6) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*).

7) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

8) Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (uchwała*).

9) Wyrażenie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry (uchwała*).

10)    Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wyry (uchwała*).

11)    Ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy Wyry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (uchwała*).

12)    Przekazanie przez Gminę Wyry zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (uchwała*).

13)    Zmiana uchwały nr XL/387/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Wyry na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wyry (uchwała*).

14)    Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Wyry (uchwała).

11.   Omówienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wyry (wystosowano zaproszenia):

a)sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie,

b)sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych,

c)sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Mikołowie, Prezesa OSP w Wyrach i Prezesa OSP w Gostyni,

12.Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka        

powrót