XLIII sesja Rady Gminy Wyry

 

 XLIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.06.2018 r.(czwartek) o godz. 1400w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 24.05.2018 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 24.05.2018 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:

1) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*).

2) Udzielenie dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice – Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim” (uchwała*).

3) Uchwalenie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry (uchwała*).

4) Przyjęcie zmiany uchwały XXXVII/357/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry (uchwała*).

5) Zmiana uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXVII/349/2017 z dnia
28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała*).

6) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*).

7) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

8) Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (uchwała*).

9) Wyrażenie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry (uchwała*).

10)    Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wyry (uchwała*).

11)    Ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy Wyry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (uchwała*).

12)    Przekazanie przez Gminę Wyry zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (uchwała*).

13)    Zmiana uchwały nr XL/387/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Wyry na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wyry (uchwała*).

14)    Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Wyry (uchwała).

11.   Omówienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wyry (wystosowano zaproszenia):

a)sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie,

b)sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych,

c)sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Mikołowie, Prezesa OSP w Wyrach i Prezesa OSP w Gostyni,

12.Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka        

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00