XLII sesja Rady Gminy Wyry

 

   XLII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 23.05.2018 r.(środa) o godz. 1600w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności kulturalnej za 2017 rok przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności kulturalnej za 2017 rok przez Dyrektora Domu Kultury w Gostyni.
 5. Przedstawienie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyry.
 6. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Wyry.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 20.04.2018 r.).
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 20.04.2018 r.).
 9. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Uchwały Rady Gminy:

1) Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyry (uchwała*).

2) Zmiana Uchwały nr XLI/392/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

3) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*).

4) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2017 rok (uchwała*).

6) Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wyry za 2017 rok (uchwała*):

a. sprawozdania Przewodniczących komisji stałych w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok,

b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

c. wniosek Komisji Rewizyjnej,

d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do wniosku Komisji Rewizyjnej,

e. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry.

7) Przyjęcie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry (uchwała*).

8) Określenie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli na stanowiskach kierowniczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry (uchwała*).

14.Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka        

 

 

 

 

powrót