XIX Sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE

 

XIX sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 25.05.2016r. (środa) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Omówienie projektu Podstrategii ochrony środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów przez przedstawiciela firmy Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Krakowska 11, Mikołów.
 5. Przedstawienie działalności Domu Kultury w Gostyni przez Dyrektora jednostki.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.04.2016r.).
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.04.2016r.).
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy:

1) Przyjęcie Podstrategii ochrony środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów (uchwała*).
2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2015 rok (uchwała*).
3) Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wyry za 2015 rok (uchwała*).

 1. sprawozdania Przewodniczących komisji stałych w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok,
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 3. wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do wniosku Komisji Rewizyjnej,
 5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry.

4) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2016 -2029 (uchwała*).
5) Przyjęcie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała*).
6) Określenie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (uchwała*).
7) Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry (uchwała*).
8) Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (uchwała*).

    13. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wyry  

Barbara Polok

powrót