XI posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry

Na podstawie §18 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/373/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania gminnej rady seniorów w gminie Wyry oraz nadania jej statutu informuję, że XI posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry odbędzie się 8 marca 2024 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366, 43-176 Gostyń.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Seniorów.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Seniorów w Gminie Wyry za 2023 rok.

6. Wolne wnioski i głosy.

7. Spotkanie z Wójtem Gminy Wyry Panią Barbarą Prasoł.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów
/-/ Anna Cebula

powrót