Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 08.05.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sporządzenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącego absolutorium Wójtowi Gminy Wyry.
5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Joanna Pasierbek-Konieczny

powrót