Komisja ds. rozwoju miejscowości Wyry

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Komisji ds. rozwoju miejscowości Wyry odbędzie się 6 grudnia o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

Materiały dotyczące posiedzenia

z poważaniem
Przewodniczący Komisji
Wojciech Surma


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach Komisji oraz sesji Rady Gminy proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., nagrania sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Wyry i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wyry reprezentowany przez Wójta Gminy Wyry z siedzibą w Wyrach przy ul. Głównej 133.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: inspektorodo@wyry.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału w zdalnym posiedzeniu Komisji bądź sesji Rady Gminy organizowanych przez Urząd Gminy w Wyrach za pośrednictwem platformy Zoom na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej poprzez działanie tj. dokonanie zgłoszenia mailowego na adres rada@wyry.pl bądź dokonując zgłoszenia telefonicznego dzwoniąc pod numer telefonu 32 325 68 12 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia bądź sesji.
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, głosu oraz inne udostępnione podczas zdalnego posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy organizowanych przez Urząd Gminy w Wyrach za pośrednictwem platformy Zoom będą przetwarzane w celu realizacji i na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na transmitowaniu i utrwalaniu obrad za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie ich udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, określonego art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 18 i art. 19 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przy czym włączenie przez Panią/Pana kamery na platformie Zoom jest całkowicie dobrowolne.
Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu archiwizacji dokumentów, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również wszyscy uczestnicy spotkania online, wszystkie osoby mające dostęp do posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy transmitowanych na żywo, jak również udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz www.esesja.tv .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu archiwizacji dokumentacji.
6. Z uwagi na ograniczenia techniczne podczas transmisji zdalnego posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy za pośrednictwem platformy Zoom brak jest możliwości realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. Natomiast w związku z udostępnieniem zapisu nagrania z transmisji zdalnego posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże niepodanie powyższych danych spowoduje niemożność zgłoszenia udziału w zdalnym posiedzeniu Komisji bądź sesji Rady Gminy.
Włączenie przez Panią/Pana kamery rejestrującej Pani/Pana wizerunek podczas zdalnego posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy organizowanych przez Urząd Gminy w Wyrach za pośrednictwem platformy Zoom jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w zdalnym posiedzeniu Komisji bądź sesji Rady Gminy.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych udostępnionych podczas zdalnego posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy stanowi wymóg ustawowy.
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

powrót