Gospodarka odpadami - zmiana stawek i nowa deklaracja

Wójt Gminy Wyry zawiadamia, że od 1 lipca 2023 r. zmianie ulega wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr LII/448/2023 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2023 r.). Kwotę opłaty miesięcznej wyliczono jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych przez Państwa w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 23 czerwca na terenie gminy trwa dostarczanie za potwierdzeniem odbioru zawiadomień o nowych opłatach miesięcznych.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XVIII/176/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielolokalowymi oraz właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu, do 5–go dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc. W przypadku wcześniejszej wpłaty wg dotychczasowej stawki, należy dokonać dopłaty do uregulowanych już rat za okres od lipca 2023 r.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązujące od dnia 1 lipca 2023 r.:

Budynki mieszkalne jednorodzinne:

  • od 1 do 5 osób włącznie zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 35,00 zł za każdą zamieszkującą daną nieruchomość osobę za miesiąc,
  • powyżej 5 osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata stanowi sumę kwoty 175,00 zł oraz 13,00 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość za miesiąc,
  • w dalszym ciągu obowiązuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – w wysokości 4,00 zł/miesiąc

Budynki mieszkalne wielolokalowe:

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi wynosi  35,00 zł za osobę za miesiąc.

Do pobrania:

powrót