III Przetarg ustny nieograniczony

 

GG.6840.3.2.2016

 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

I. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr VIII/70/2011 z dnia 26 lipca 2011 r.

Pierwszy przetarg odbył się 05.08.2016r., drugi przetarg odbył się 29.09.2016r.

Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w Pawilonie Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 58.

  1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Leszczynowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00054000/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1.

857/47

992

Bp, ŁIV

77 000, 00 zł

5 000,00

 

  1. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona i nieogrodzona. Sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, gazowa znajdują się w pasie drogowym ul. Leszczynowej, wodociągowa  w działce 845/47 - drodze dojazdowej gminnej. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Leszczynowej drogą o nawierzchni utwardzonej asfaltem, ostatni odcinek poprzez działki 845/47 i 889/47 wydzielone pod gminną drogę dojazdową częściowo utwardzoną warstwą żużla.
  2. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona.
  3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLI/405/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r.  (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 marca 2010 r. Nr 43, poz. 663) przeznaczenie działki oznaczonej w wykazie numerem to w częściteren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z towarzyszącymi usługami oznaczony symbolem 94 MNU oraz w części tereny rolnicze położone w dolinach cieków wodnych oznaczone symbolem 8R/WS.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do dnia 14 listopada 2016 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 710 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz. 1380 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, e-mail mienie@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Do pobrania:

  1. Mapa ul. Leszczynowa w Wyrach
  2. Mapa orientacyjna ul. Leszczynowa w Wyrach

powrót