Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10.05.2016r (wtorek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Sporządzenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry.
  5. Zapoznanie się ze skargą na Dyrektora ZS w Wyrach - kontynuacja.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                              

 /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny   

powrót