XXVII sesja Rady Gminy Wyry - relacja z posiedzenia

XXVII sesja Rady Gminy Wyry odbyła się 25 lutego. Kolejny raz, z powodu trwającej epidemii koronawirusa, obrady miały charakter zdalny. Nagranie całego posiedzenia dostępne jest na stronie esesja tv.

Ważnym punktem posiedzenia było spotkanie z zaproszonymi gośćmi – Andrzejem Figasem, Dyrektorem Departamentu Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim, a także Zbigniewem Szwedą, Zastępcą Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zaproszeni goście zabrali głos w temacie informacji o planach przebiegu autostrady A4 bis przez teren gminy Wyry.

Andrzej Figas wyjaśnił, że koncepcja zawierająca warianty przebiegu A4 bis przez naszą gminę, nie jest dokumentem regionalnym stanowiącym podstawę do prowadzenia polityki transportowej województwa, a jedynie jednym z wielu opracowań, zleconych przez Urząd Marszałkowski na potrzeby zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. Zostanie on poddany wstępnym konsultacjom społecznym w II-III kwartale 2021 r. Jeżeli wariant lub warianty przebiegu A4 bis przyjęte w koncepcji zostaną uwzględnione w opracowywanym dokumencie, to zostaną one udostępnione gminie Wyry na etapie wspomnianych konsultacji. Harmonogram zakłada, że nowy plan zagospodarowania powstanie do końca 2022 roku.

Zbigniew Szweda poinformował, że to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest dysponentem programów rządowych i właściwą instytucją wykonującą te programy. Podkreślił też, że obecna autostrada A4 utraciła swoją przepustowość i budowa alternatywnego korytarza trasy dla niej jest konieczna, jednak w tym momencie, nowej autostrady, która miałaby przebiegać przez teren gminy Wyry, nie ma w planie rządowym.

Wójt gminy Wyry i radni podkreślali swój sprzeciw co do ewentualnych planów przebiegu tej autostrady przez gminę i zwrócili uwagę na fakt, że planowane rozwiązania nie przyniosą gminie żadnych korzyści.

Podczas obrad przyjęto następujące uchwały:

  • Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2021-2036 – 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, przy 2 radnych nieobecnych.
  • Uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2021 rok – 13 głosów „za”, przy 2 radnych nieobecnych.
  • Uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz przyznanie zwrotu tej opłaty – 13 głosów „za”, 1 radny nie oddał głosu, zaś 1 radny był nieobecny.

Uchwałą, zwolniono przedsiębiorców z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Podjęto również decyzję o zwrocie opłaty w całości pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 r. Wartość zwolnienia wynosi w sumie około 20 150 zł.

Uchwały w ciągu kilku dni zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, a także na stronie www.prawomiejscowe.pl.

 

 

powrót