XLVII sesja Rady Gminy Wyry - porządek obrad i transmisja na żywo

Już dziś, 30 listopada o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry (II piętro) przy ul. Głównej 133 odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Wyry.

Transmisja na żywo

Porządek obrad

Radni rozpatrzą dziś m.in. projekty uchwał w sprawach: przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na wymianę źródeł ciepła, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Z projektami wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Zbiór aktów: Projekty-uchwał-Rady-Gminy-Wyry - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl).

 

 

powrót