Wysokość kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

W Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 67 opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5.1.2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Jak wynika z art. 15 § 1 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.; dalej: EgzAdmU), egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych. Przy czym, jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji (art. 15 § 2 i 3 EgzAdmU).

Wysokość kosztów upomnienia, według nowego rozporządzenia to 16 zł od 13.10.2021 r.

Z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia utraci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 11.9.2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1526). W związku z tym, do wysokości kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego przed 13.10.2021 r. stosuje się przepisy tego rozporządzenia, z którego wynika, że wysokość kosztów upomnienia wynosi 11,60 zł.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00