Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń w dniach 8 września - 7 października 2021 r.

Od 8 września do 7 października 2021 r. do publicznego wglądu wyłożony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu odbędzie się:

 • w Urzędzie Gminy Wyry (samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego), w budynku Pawilonu Handlowego przy ul. Głównej 58 w dni robocze oprócz czwartków w godzinach pracy urzędu,
 • w budynku Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 w czwartki w dniach 9, 16, 23 i 30 września w godzinach 7.30 – 15.30,
 • w formie elektronicznej (projekt planu w załącznikach poniżej).

Dyskusja publiczna z udziałem projektanta projektu planu nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 20 września 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366.

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Może je składać na piśmie do Wójta Gminy Wyry (ul. Główna 133, 43-175 Wyry), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r. Wniesienie uwagi (druk do pobrania) stanowi prawo, a nie obowiązek mieszkańca.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) lub mailowo na adres: planowanie@wyry.pl.

Rozpatrzenie uwag przez Wójta Gminy Wyry nastąpi w formie zarządzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry (www.bip.wyry.pl).

W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne ich rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Gminy Wyry – przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego.

Załączniki:

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00