Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych - 24 września

Śląska Izba Rolnicza informuje, iż w 2023 roku upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju, 24 września wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Wybory są dwustopniowe:

  • w pierwszym etapie, spośród osób kandydujących, które na terenie swojej gminy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów, w powiatach ziemskich zostanie powołana — Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej,
  • w drugim etapie, Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej na pierwszym swoim posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, wybierze Przewodniczącego Rady Powiatowej, który z mocy prawa staje się członkiem Walnego Zgromadzenia oraz Delegata do Walnego Zgromadzenia. Następnie nowo wybrane Walne Zgromadzenie, wybierze Zarząd i Komisję Rewizyjną Śląskiej Izby Rolniczej.

W gminach, w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha użytków rolnych (okręg jednomandatowy), do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej wybiera się jednego członka, a w gminach posiadających powyżej 4 tys. ha użytków rolnych (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu wybiera się jednego członka, który wchodzi w skład Rady Powiatowej izby działającej na obszarze sąsiedniego powiatu.

Kandydaci do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej powinni czytelnie wypełnić:

Do zgłoszenia kandydata należy załączyć:

1. listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata,

2. pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 S 1 Kodeksu Karnego,

4. pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata,  z oznaczeniem imion, nazwiska, i adresu zamieszkania oraz daty urodzenia i pesel osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

5. dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko datę urodzenia, pesel i adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem oznaczonym jako termin wyborów.

6. zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie, a kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać lub złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023 r. do godziny 18:00, na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40- 159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, pokój 213, (decyduje data wpływu do Biura ŚIR).

Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się na stronie: Śląska Izba Rolnicza - WYBORY DO IZB ROLNICZYCH (sir-katowice.pl)

powrót