Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia

Znamy już wyniki konkursu na realizację w 2024 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Dotacje otrzymają:

  • Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie – 5 tys. zł, na realizację zadania Klub Abstynenta „Powrót”: Powrót po życie,
  • Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” w Mikołowie – 5 tys. zł, na realizację zadania Udzielanie pomocy psychospołecznej oraz wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie i stosującym przemoc domową oraz osobom zagrożonym narkomanią i alkoholizmem, uzależnionym od narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Organizowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych pod nazwą „Szkoła rodziców” wspierających rodziców przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz podnoszących ich kompetencje wychowawcze.

Zarządzenie Nr 704/2024 Wójta Gminy Wyry z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie dokonania wyboru ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia

powrót