Przebudowa DW 928 głównym tematem 62. posiedzenia Rady Gminy Wyry

Wczoraj odbyła się 62. sesja Rady Gminy Wyry. Ze względu na to, że ulica Pszczyńska jest drogą wojewódzką, tym samym Gmina Wyry nie jest decyzyjna w sprawach dotyczących jej przebudowy. Dlatego też, na posiedzenie Rady Gminy zaprosiliśmy przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz firmy Budimex. Czego dowiedzieliśmy się od inwestora i wykonawcy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928 i jak odpowiadali oni na zarzuty kierowane w związku z prowadzeniem prac?

  • Kwestia równoczesnego prowadzenia prac na całej długości drogi, co skutkuje licznymi wahadłami.

Kierownik budowy wyjaśnił, że prace prowadzone są jednocześnie na wielu odcinkach drogi, ponieważ tylko to umożliwi zakończenie prac w planowanym terminie. Wykonawca zaznaczył również, że na trzech odcinkach zlokalizowane są mosty, które z uwagi na to, że leżą na ścieżce krytycznej, są newralgicznymi punktami, które należy ukończyć w pierwszej kolejności.

  • Prace idą wolno, na poszczególnych odcinkach nic się nie dzieje.

Kierownik budowy poinformował, że warunki zastane przez wykonawcę na budowie były istotnie odmienne od tych, które były przewidziane w dokumentacji projektowej, co spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w konstrukcji jezdni DW928. W związku z czym, 1 sierpnia roboty zostały zatrzymane, a trzy kolejne miesiące trwało procedowanie zmian technologicznych. Właściwe prace zaczęły się w listopadzie, a pod koniec listopada roboty wstrzymała zima, co powoduje, że prace w pełni trwały miesiąc. Przedstawiciele ZDW zwrócili z kolei uwagę na bardzo duży zakres rzeczowy prac objętych projektem i budowę drogi od nowa, zaczynając od konstrukcji jezdni, chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego, przebudową skrzyżowań, odwodnienia, po oświetlenie uliczne, czy sygnalizacje świetlne.

  • Jaki jest harmonogram prac na najbliższy czas?

Kierownik budowy potwierdził, że najbardziej intensywne prace będą wykonywane na odcinku pomiędzy przejazdem kolejowym w Wyrach, a wiaduktem kolejowym w Kobiórze. Nowe utrudnienia pojawią się także w rejonie skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Zjednoczenia w Wyrach, które docelowo ma zamienić się w rondo. Odcinek pomiędzy skrzyżowaniem ul. Pszczyńskiej i Głównej przy „Instalatorze”, a skrzyżowaniem przy OSP Wyry zostanie zamknięty, a objazd wyznaczony będzie ul. Główną. Wykonawca zapewnił, że dojazd mieszkańców do posesji oraz do firm na zamkniętym odcinku będzie możliwy. Taka zmiana organizacji ruchu ma zostać wprowadzona już z początkiem wiosny, kiedy warunki pogodowe na to pozwolą.

  • Czy pojawi się synchronizacja świateł na odcinkach wahadłowych?

Otrzymaliśmy odpowiedź, że technologia wykorzystywana w obecnych sygnalizatorach nie zakłada tego rozwiązania.

  • Kiedy uruchomione zostaną światła na skrzyżowaniach przy OSP Wyry oraz na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej z ul. Rybnicą w Gostyni?

Kierownik budowy wytłumaczył, że sygnalizacja rozpocznie funkcjonowanie po zakończeniu wszystkich prac i wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu. Do czasu zakończenia przebudowy drogi, światła nie będą czynne.

Podczas wczorajszego posiedzenia, radni przyjęli również m.in. projekty uchwał w sprawach: zmian w budżecie, wyrażenia opinii na temat wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych, przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Gostyń na lata 2024 – 2030, przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wyry na lata 2024 – 2030, zmiany obszaru i granic Aglomeracji Wyry, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2024, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym, przystąpienia Gminy Wyry do Związku Stowarzyszeń Centrum Aktywności.

Wszystkie uchwały po podpisaniu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, a także na stronie www.prawomiejscowe.pl. Nagranie całego posiedzenia Rady Gminy dostępne jest na stronie www.wyry.esesja.pl.

powrót