Posiedzenia Komisji Stałych i Sesja Rady Gminy Wyry w dniach 24-27 lutego

Posiedzenia Komisji Stałych i Sesja Rady Gminy Wyry w dniach 24-27 lutego

Najbliższa Sesja Rady Gminy odbędzie się już 27 lutego. Przypominamy, że Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Jej kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Rada liczy 15 radnych i obraduje na sesjach zwoływanych przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje odbywają się w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Głównej 133 na II piętrze.

Rada gminy może ze swego grona powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności, a także pracują na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji. Najbliższe Posiedzenia Komisji Stałych odbędą się w następujących terminach:

Komisja ds. rozwoju miejscowości Wyry - Posiedzenie nr 2 w dniu 24 lutego 2020
Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej - Posiedzenie nr 2 w dniu 24 lutego 2020
Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa - Posiedzenie nr 2 w dniu 25 lutego 2020
Komisja ds. rozwoju miejscowości Gostyń - Posiedzenie nr 2 w dniu 25 lutego 2020
Komisja Budżetowa - Posiedzenie nr 2 w dniu 26 lutego 2020

powrót