Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż środka trwałego

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 17/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych i Komisji ds. wyceny i likwidacji pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia oraz Uchwały nr V/41/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Gminy Wyry oraz gminnych jednostek organizacyjnych, Wójt Gminy Wyry ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego:

Lp.

Nazwa mienia przeznaczonego do sprzedaży

Rok produkcji

Nr inwentarzowy

Cena wywoławcza brutto

1.

Przyczepa specjalna - estrada mobilna

ALSPAW EMA-D5000

Przegląd techniczny ważny do 11.05.2024 r.

2014

ST/809/0032

30 000,00 zł

1) Ofertę należy złożyć pisemnie w zaklejonej kopercie oznaczonej „Oferta – estrada mobilna” w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry w terminie do dnia 01 marca 2024 r.do godz. 10.00.

2) Oferta powinna zawierać dane i adres oferenta, dokumenty z właściwego rejestru (jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu Regulaminu sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Wyry oraz gminnych jednostek organizacyjnych, oferowaną cenę, dowód uiszczenia wadium, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem sprzedawanego środka trwałego lub rezygnacji z zapoznania się ze stanem sprzedawanego środka trwałego, oświadczenie o pokryciu kosztów związanych ze sprzedażą, podpis oferenta.

3) Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena nabycia danego przedmiotu sprzedaży. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na zakup przedmiotu sprzedaży. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. W przypadku złożenia ofert w tej samej najwyższej cenie, Urząd zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferentów o złożenie dodatkowych ofert w terminie 7 dni od powiadomienia.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu tj. kwoty 3 000,00 zł. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu: Bank Spółdzielczy Tychy  81 8435 0004 0000 0000 6145 0001 z oznaczeniem: „Wadium – estrada mobilna” w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy kupna-sprzedaży w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny środka trwałego.

5) Przyczepę można oglądać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach, ul. Wagonowa 58 w dniach od dnia 09 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. w godz. 9.00-13.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panią Beatą Stencel-Badocha, tel. 32 325 68 14.

6) Otwarcie ofert nastąpi na sali narad w Urzędzie Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry, w dniu 01 marca 2024 r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert jest jawne. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni przez sprzedającego o wyborze oferty bądź o zamknięciu przetargu bez wyboru oferty w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

7) Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Oferentami są:

 • Pani Beata Stencel-Badocha, tel. 32 325 68 14, email: ug.sekretariat@wyry.pl
 • Pani Barbara Myszor, tel. 32 325 68 40, email: planowanie@wyry.pl
 • Pani Bogumiła Wolnik tel. 32 325 68 30, email: inwestycje.izp@wyry.pl

8) Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w miesięczniku Wicie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (https://bip.wyry.pl/) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wójt Gminy Wyry

/Barbara Prasoł/


Zdjęcia:

Estrada mobilna (1).jpg Estrada mobilna (4).jpg 

 Estrada mobilna (2).jpg Estrada mobilna (3).jpg Estrada mobilna (6).jpg Estrada mobilna (7).jpg Estrada mobilna (8).jpg Estrada mobilna (9).jpg Estrada mobilna (10).jpg Estrada mobilna (11).jpg Estrada mobilna (12).jpg Estrada mobilna (13).jpg Estrada mobilna (14).jpg


Gmina Wyry BIP - $2024 rok 10585430 / Dokument nr 31359


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Wójt Gminy Wyry informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Wyry reprezentowany przez Wójta Gminy Wyry z siedzibą w Wyrach przy ulicy Głównej 133.
 2. Dane kontaktowe: wojt@wyry.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektorodo@wyry.pl.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówienia publicznego zgodnie z przepisami, w tym w związku z uczestnictwem w przetargu oraz ewentualnego zawarcia umowy w przypadku zbycia środka trwałego i związane z tym wymagane dokumenty, a także w celu odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie
 5. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
 11. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

powrót