Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Wójt Gminy Wyry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyry w roku szkolnym 2022/2023.

I. Rodzaj zadania publicznego

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, mieszkańcom Gminy Wyry, w roku szkolnym 2022/2023, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wyry.

II. Wysokość środków publicznych, które Gmina Wyry ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania

 1. Wysokość planowanej dotacji w 2022 r. wynosi 335 400,00 zł,
 2. Wysokość planowanej dotacji w 2023 r. wynosi 670 700,00 zł.

Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli określonej w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wyry. Wysokość dotacji będzie ustalona i aktualizowana zgodnie z art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie w sprawie otrzymania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wyłonione w konkursie przedszkole niepubliczne otrzyma dotację jeżeli:

1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie;

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27  października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych uchwałą III/32/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry;

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy Prawo oświatowe;

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe;

6) zastosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wyry - określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz uchwale XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz uchwały XIV/141/2020 Rady Giny Wyry z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. i uchwały XXVI/242/2021 Rady Gminy Wyry z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r.

2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale XXXVIII/367/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, zmienionej uchwałą XXXIX/381/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 22 lutego 2018 r.

4. Dotacja będzie przekazywana na każdego wychowanka na rachunek bankowy przedszkola,
w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za styczeń będzie przekazana do dnia 20 stycznia, a za grudzień w terminie do dnia 15 grudnia.

5. O otrzymanie dotacji z budżetu Gminy Wyry w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać osoby prowadzące niepubliczne przedszkola, wpisane do ewidencji niepublicznych przedszkoli prowadzonej przez Wójta Gminy Wyry.

6. Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji na realizację zadania publicznego przez oferentów jest złożenie zobowiązania do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz podanie informacji o planowanej liczbie uczniów.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie określone otwartym konkursem ofert dla niepublicznych przedszkoli obejmuje zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie gminy w roku szkolnym 2022/2023. Łącznie Gmina Wyry zamierza pozyskać maksymalnie 73 miejsca w przedszkolach niepublicznych.

2. Termin realizacji zadania obejmuje okres: od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

3. Miejsce realizacji zadania: Gmina Wyry.

4. Podmiot realizujący zadanie objęte otwartym konkursem zobowiązany jest do stosowania następujących zasad, określonych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych:

a) czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu nie może być krótszy niż pięć godzin dziennie,

b) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzone w czasie, o którym mowa w pkt. 4a, przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wyniesie nie więcej niż 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu; w przypadku gdy z danej rodziny do przedszkola prowadzonego przez Gminę Wyry lub przedszkola otrzymującego dotację z budżetu gminy na podst. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych uczęszcza drugie i kolejne dziecko, opłatę na wszystkie dzieci pomniejsza się o 50%.

c) przedszkole niepubliczne będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych,

d) przedszkole niepubliczne zapewni liczbę wychowanków w oddziale nie przekraczającą 25 dzieci,

e) przedszkole niepubliczne zapewni wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe,

f) przedszkole zapewni dzieciom możliwość uczęszczania do placówki do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego.

5. Podmiot realizujący zadanie objęte otwartym konkursem, musi zapewnić następujące standardy wychowania przedszkolnego, obowiązujące w publicznych przedszkolach prowadzonych przez  gminę Wyry:

a) możliwość korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach od 6:00 do 17:00;

b) realizację 5 godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (czas bezpłatnego nauczania dziecka w przedszkolu);

c) prowadzenie w czasie poza realizacją podstawy programowej zajęć dodatkowych, które muszą być realizowane w ramach opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w pkt. 4b.

V. Termin składania ofert

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry lub pocztą. O wpływie oferty w terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wyry

Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w opisanej kopercie: nazwa i adres oferenta, oznakowanej następująco:

"Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wyry w roku szkolnym 2022/2023"

VI. Wymagana dokumentacja

1. Obligatoryjnie należy złożyć:

1) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, zawierającą m.in. informację o planowanej liczbie uczniów - podpisaną przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole niepubliczne,
a w przypadku prowadzenia przedszkola przez kilka osób fizycznych – podpisaną przez wszystkie te osoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia);

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba prawna;

3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący;

4) zobowiązanie, do przestrzegania postanowień, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia;

2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia, filmy pomieszczeń przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację
o miejscach parkingowych przynależnych lokalizacji przedszkola. Dołączone zdjęcia, filmy winny przedstawiać pomieszczenia oraz otoczenie obiektu bez udziału wychowanków placówki (ochrona wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert

1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale III/31/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 10 czerwca 2022 r.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyry,
na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry).

4. Wójt Gminy Wyry może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o tym podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust.3.

5. Podmiot, któremu przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

6. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania publicznego jest zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego z jego realizacji na zasadach określonych w umowie dotacyjnej i na warunkach określonych w uchwale XXXVIII/367/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, zmienionej uchwałą XXXIX/381/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 22 lutego 2018 r.

7. Organ administracji publicznej ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania w tym prawo do wzywania podmiotów do składania sprawozdań częściowych na zasadach określonych w umowie dotacyjnej oraz uchwale XXXVIII/367/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, zmienionej uchwałą XXXIX/381/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 22 lutego 2018 r.

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

- rok 2021: 798 718,44 zł,

- od stycznia do kwietnia 2022 r.: 296 145,20 zł.

Dotacje nie były przekazywane organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Wyry, dnia 11 maja 2022 r.

Załączniki:

 

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00