Portal Gmina Wyry

Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Wyry

Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Wyry

Wyry dnia 02.10.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wyry Uchwały Nr XXVII/278/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry.

Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43 -175 Wyry z podaniem imienia, nazwiska, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Szczegółowe określenie granic obszaru objętego sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry i tekst ww. uchwały znajdują się: 

     1.    do wglądu w Urzędzie Gminy Wyry,  ul. Główna 133; Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego Urzędu Gminy Wyry ul. Główna 58

 2.    na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry. 

 

 

Wyry dnia 02.10.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wyry Uchwały Nr XXVII/278/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry.

Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43 -175 Wyry z podaniem imienia, nazwiska, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Szczegółowe określenie granic obszaru objętego sporządzeniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry i tekst ww. uchwały znajdują się: 

     1.    do wglądu w Urzędzie Gminy Wyry,  ul. Główna 133; Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego Urzędu Gminy Wyry ul. Główna 58

     2.    na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry. 

 

 

 

 

 

powrót