Oferta pracy - nabór na stanowisko ekodoradcy

Urząd Gminy Wyry poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy w niepełnym wymiarze czasu pracy - ½ etatu.

logo - nabór.jpg

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 8 sierpnia:

 • w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Wyry (ul. Główna 133, 43 -175 Wyry, I piętro) lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Wyrach w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  Ekodoradca” lub
 • drogą elektroniczną przez skrzynkę podawczą epuap.

Osoby spełniające wymagania formalno – prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania. Informację o zakwalifikowaniu zostanie przekazana telefonicznie bądź drogą mailową.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym MS Office) i urządzeń biurowych,
 • znajomość ogólnej sytuacji dot. środowiska i stanu jakości powietrza (w regionie i kraju),
 • umiejętność szybkiego uczenia się, kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność,
 • elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiążę się m.in. z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych),
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań
 • ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, budownictwa, OZE, chemii, fizyki, geofizyki itp.,
 • znajomość Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego,
 • doświadczenie przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w: programie ograniczania niskiej emisji (PONE), planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej,  sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznego wsparcia finansowego,
 • doświadczenie w zakresie organizacji spotkań, zajęć edukacyjnych, happeningów i eventów,
 • doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie,
 • ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, profesjonalnej prezentacji;
 • umiejętność korzystania z mediów społecznościowych i ich wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjno-edukacyjnych,
 • gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców,
 • wysoki poziom motywacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z interesariuszami/klientami,
 • znajomość zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie indywidualnego planu działania (wraz z harmonogramem),
 • realizacja zadań zgodnie z przyjętym indywidualnym planem działania,
 • wsparcie realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego,
 • aktywny udział przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w: - programie ograniczania niskiej emisji (PONE), planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe [w zależności od tego, jakie programy lub plany obowiązują w danej gminie lub jakie gmina planuje opracować],
 • inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych,
 • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy, które umożliwi:
  - realizację zadań w postaci inwestycji i działań, ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń i/lub podniesienie efektywności energetycznej,
  - podniesienie świadomości społecznej związanej z zanieczyszczeniem powietrza,
  - realizację programów pomocowych dla mieszkańców nastawionych na redukcję emisji zanieczyszczeń,
 • wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym:
  - udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia,
  - pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,
  - fachowe doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła,
  - prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym m.in.:
  - organizacja spotkań z mieszkańcami, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, happeningów i eventów,
  - opracowanie i publikacja materiałów informacyjno-edukacyjnych w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych (gminy i projektu),
  - działania mające na celu dotarcie do osób, które nie korzystają z powszechnie dostępnych środków przekazu, np. osoby starsze.
 • bieżąca współpraca z władzami gminy, Strażą Gminną/Miejską [jeśli została powołana], innymi organami administracji publicznej, lokalną prasą/telewizją, organizacjami pozarządowymi, Policją, instytucjami świadczącymi wsparcie finansowe tj. WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiGW etc.,
 • prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu, w tym m.in. opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań,
 • planowanie i monitorowanie budżetu gminy w projekcie,
 • stała i ścisła współpraca z Beneficjentem Koordynującym oraz właściwym miejscowo Związkiem Subregionalnym,
 • zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanych zadań, w tym m.in. informowanie gminy, Beneficjenta Koordynującego oraz właściwego miejscowo Związku Subregionalnego o przypadkach materializacji ryzyka,
 • proponowanie innowacyjnych działań ekodoradcy i/lub działań zaradczych zwiększających efektywność wdrażania projektu,
 • współpraca z komórką gminy lub pracownikiem odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,
 • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących działań informacyjno-edukacyjnych przewidzianych w projekcie (w ramach budżetu gminy),
 • aktywny udział w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,
 • ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach itp.,
 • udział w cyklicznych spotkaniach ekodoradców organizowanych przez Beneficjenta Koordynującego i/lub właściwy miejscowo Związek Subregionalny,
 • aktywny udział w kontrolach palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników projektu (na poziomie gminy).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w Urzędzie Gminy Wyry – Sekretariat, lub ze strony internetowej: http://bip.ugwyry.rekord.pl w zakładce rekrutacja/ informacje ogólne),
 • kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, staż pracy, dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenia kandydata o: pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu nieposzlakowanej opinii, posiadaniu obywatelstwa polskiego, zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych, o których mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze na stronie BIP UG Wyry. Dodatkowych informacje udziela także Sekretarz Gminy Wyry pod nr tel.: (032) 325 68 02.

 

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00