Komunikat w związku z informacjami o planowanej budowie autostrady A4 bis

W ostatnim czasie jednym z głównych tematów rozmów naszych mieszkańców stały się napływające z różnych źródeł informacje o rozpatrywanych wariantach planów budowy autostrady A4 bis przez naszą Gminę. Odpowiadając na apel radnych i mieszkańców o podjęcie działań w sprawie zabezpieczenia naszych wspólnych interesów, informuję, że Gmina Wyry już w grudniu 2020 r., na wniosek radnego Marka Gołosza, wystosowała, zarówno do Urzędu Marszałkowskiego, jak i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pisma o udostępnienie informacji w zakresie planowanego przebiegu autostrady A4 bis przez Gminę Wyry.

Z otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzi wynika, że w 2019 r. zlecił on opracowanie „Koncepcji przebiegu autostrady A4 bis w ujęciu wariantowym”. Koncepcja nie jest dokumentem regionalnym stanowiącym podstawę do prowadzenia polityki transportowej województwa, a jedynie opracowaniem eksperckim, sporządzonym na potrzeby zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem zmiany tego Planu, która zostanie poddana wstępnym konsultacjom społecznym w II-III kwartale 2021 r. Jeżeli wariant lub warianty przebiegu A4 bis przyjęte w Koncepcji zostaną uwzględnione w opracowywanym obecnie dokumencie, to zostaną one udostępnione na etapie wspomnianych konsultacji, o czym na bieżąco będziemy informować i zachęcać do wzięcia udziału w konsultacjach, jeśli tylko pojawi się taka możliwość.

Reasumując, do Urzędu Gminy Wyry, Wójta Gminy Wyry, ani Rady Gminy Wyry nie wpłynął żaden oficjalny dokument zawierający stanowisko Marszałka Województwa Śląskiego w tej sprawie. Opracowana Koncepcja przedstawiona podczas ostatniego, styczniowego posiedzenia Rady Gminy Wyry, przez jednego z Radnych, jest jednym z wielu roboczych, technicznych dokumentów Urzędu Marszałkowskiego i nie została w żaden sposób przedstawiona do zaopiniowania Gminie Wyry. Na tym etapie, nie pozwala to na przyjęcie, chociażby w sferze bardzo daleko posuniętego planowania, że taki właśnie będzie przebieg autostrady. Jednak w celu zapewnienia naszym mieszkańcom pełnej dostępności informacji, po raz kolejny wystąpię do Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie.

Barbara Prasoł
Wójt Gminy Wyry

powrót