Informacja o debacie nad raportem o stanie Gminy Wyry za 2023 rok

Wójt Gminy Wyry przedłożył Radzie Gminy raport o stanie gminy za 2023 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy Wyry. Na sesji Rady w dniu 27 czerwca 2024 roku, podczas której Rada Gminy Wyry głosować będzie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, Wójt Gminy Wyry zobowiązany jest przedstawić Radzie raport o stanie gminy. Nad przedstawionym przez Wójta raportem, przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (czyli do 26 czerwca 2024 roku). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Załączniki:

powrót