40 zł wsparcia dla osób goszczących obywateli Ukrainy - aktualizacja przepisów

Uwaga! Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40 zł za osobę dziennie i przysługuje za okres nie więcej niż 120 dni faktycznego zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy liczonych od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęcie obywatela Ukrainy w terminie późniejszym niż jego przybycie na terytorium Polski oraz przerwa w zakwaterowaniu spowodowana wyjazdem nie powodują wydłużenia tego okresu.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim.

W przypadku przedłużenia okresu wypłaty świadczenia przez gminę:

1) dla osoby niepełnosprawnej na podstawie pkt 1 i 2 – świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko do 12 miesiąca życia- przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) dla osoby samotnie sprawującej opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) dla małoletniego, który przybył bez opieki - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Gminy Wyry. Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. W przypadku przekroczenia tego terminu wniosek będzie pozostawiony bez rozpoznania. Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, które obejmują okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli do dnia 15 lipca 2022 r.

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli za wskazaną w karcie osobę przyjętą do zakwaterowania za wskazany okres świadczenie już zostało wypłacone oraz jeżeli za okres, którego dotyczy wniosek, wnioskodawca nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy, I piętro, pok. nr 10, tel.: 32 325 68 33.

Załączniki:

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00