40 zł wsparcia dla osób goszczących obywateli Ukrainy - aktualizacja przepisów

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40 zł za osobę dziennie i przysługuje za okres nie więcej niż 120 dni faktycznego zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy liczonych od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęcie obywatela Ukrainy w terminie późniejszym niż jego przybycie na terytorium Polski oraz przerwa w zakwaterowaniu spowodowana wyjazdem nie powodują wydłużenia tego okresu. Możliwość ubiegania się o świadczenie została wydłużona do 4 marca 2024 r.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim.

W przypadku przedłużenia okresu wypłaty świadczenia przez gminę:

1) dla osoby niepełnosprawnej na podstawie pkt 1 i 2 – świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko do 12 miesiąca życia- przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) dla osoby samotnie sprawującej opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) dla małoletniego, który przybył bez opieki - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Gminy Wyry. Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. W przypadku przekroczenia tego terminu wniosek będzie pozostawiony bez rozpoznania. Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli za wskazaną w karcie osobę przyjętą do zakwaterowania za wskazany okres świadczenie już zostało wypłacone oraz jeżeli za okres, którego dotyczy wniosek, wnioskodawca nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy, I piętro, pok. nr 10, tel.: 32 325 68 33.

Załącznik:

powrót