Trwają kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki. M.in. wójt została zobowiązana do przeprowadzenia co najmniej raz na dwa lata kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni. W naszej gminie kontrola prowadzona jest od lipca i realizowana jest dwutorowo. Właściciel nieruchomości może zostać wezwany do urzędu lub jego nieruchomość może zostać skontrolowana przez Straż Miejską.

W obu przypadkach wymagane jest przedłożenie umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Wyry na świadczenie usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz okazanie dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat wraz z potwierdzeniem zapłaty).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie naszej gminy.

Za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi mandat karny lub kara grzywny do 5 tys. zł. Nowe przepisy przewidują również kary dla gmin niewywiązujących się z nałożonych na nie obowiązków. W przypadku, gdy wójt nie wywiązuje się z obowiązku przeprowadzania cyklicznych kontroli dokumentów potwierdzających zagospodarowanie nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem, gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 50 tys. zł.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają również obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Wyry na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Wyry (Wykaz przedsiebiorców usuwających nieczystości - Ekoportal gminy Wyry).

Mieszkańcom z terenów skanalizowanych przypominamy o obowiązku podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku wykonania tego obowiązku, wójt gminy wydaje decyzję nakazującą jego wykonanie. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dodatkowo, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

powrót