Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji podatkowych na 2021 rok

UWAGA!

Nie przegap terminu składania DEKLARACJI na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz na podatek od środków transportowych.

Wójt Gminy Wyry przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na 2021 rok. Obowiązek składania deklaracji na podatek dotyczy wyłącznie osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej!

rolny.jpg

Prosi się o dołączenie do deklaracji na podatek rolny szczegółowego wykazu gruntów zgodnego z klasyfikacją podaną przez Ewidencję Gruntów i Budynków prowadzoną przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Jednocześnie informuje się, że stawka podatku rolnego uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. 

Na 2021 rok cena ta została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS w dniu 19.10.2020 r. i wynosi 58,55 zł/dt.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, stawka w podatku rolnym - za rok podatkowy 2021 - wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 (stanowiących grunty gospodarstwa rolnego) - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 146,375 zł/ha;

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (nie stanowiących gruntów gospodarstwa rolnego) - równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 292,75 zł/ha.

leśny.jpg

Prosi się o dołączenie do deklaracji na podatek leśny szczegółowego wykazu gruntów zgodnego z klasyfikacją podaną przez Ewidencję Gruntów i Budynków prowadzoną przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Jednocześnie informuje się, że podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi -
z zastrzeżeniem ust. 3 - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Na 2021 rok cena ta została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS w dniu 20.10.2020r.
i wynosi 196,84 zł/m3.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym, stawka w podatku leśnym na 2021 rok wynosi zatem 43,3048 zł/1 ha (0,220 m3 x 196,84 zł/m3).

nieruchomości.jpg

Prosi się o dołączenie do deklaracji:

- szczegółowego wykazu gruntów zgodnego z klasyfikacją podaną przez Ewidencję Gruntów i Budynków prowadzoną przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Mikołowie,

- wykazu budowli wraz z ich wartością,

- oraz o podanie numeru Polskiej Klasyfikacji Gospodarczej (PKD).

Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/211/2020 z dnia 26.11.2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok (Dz.U.W.Śl. z 2020 poz. 8761) dostępna jest na stronie www.prawomiejscowe.pl.

transportowy.jpg

Uchwała Rady Gminy Wyry Nr XI/113/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku (Dz.U.W.Śl. z 2019 poz. 7334) dostępna jest na stronie www.prawomiejscowe.pl.

Na 2021 rok Rada Gminy Wyry nie podjęła uchwały w tym przedmiocie - wobec czego zastosowanie ma art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a–d, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. W przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1–3 do ustawy. Tym samym uchwała z dnia 24.10.2019r. Nr XI/113/2019 ma zastosowanie także do podatku od środków transportowych na 2021r.

Formularze dostępne są na stronie www.podatki.gov.pl i http://sekap.pl

W razie wątpliwości przy wypełnianiu deklaracji prosimy o kontakt pod nr telefonu: (032) 3256 850.

Więcej informacji o podatkach znajdziecie w zakładce PODATKI LOKALNE.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00