Stanowisko ds. planowania przestrzennego

STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Barbara Myszor, tel. 32 325 68 40, email: planowanie@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 58

Zakres działania

 
  • nadawanie nazw ulicom, placom oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,  
  • bieżące prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie gospodarki przestrzennej,
  • wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy),
  • prowadzenie postępowań związanych z opłatami planistycznymi,
  • prowadzenie postępowań związanych z opłatami adiacenckimi.
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków,
  • prowadzenia spraw związanych z terenami górniczymi,
  • prowadzenie rejestru wniosków do zmiany przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.