Styczeń 2017

ZAWIADOMIENIA


Posiedzenie Komisji ds Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 24.01.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie dokumentacji dla kluczowej inwestycji pn. „Przebudowa ciągu drogowego nr 5314 S Powiat Mikołowski” w ramach projektu J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 (ul. Rybnicka w Gostyni).
 5. Omówienie projektu przebudowy Gminnego Przedszkola w Gostyni.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska  


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 31.01.2017 r. (wtorek) o godzinie 15.30 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Kontrola gospodarki finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2016 rok z uwzględnieniem rozliczenia dotacji przekazanej z Budżetu Gminy Wyry na 2016 rok.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny