Styczeń 2018

ZAWIADOMIENIA

 


 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry  odbędzie się w dniu 17.01.2018 r. (środa) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Wyry.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

                Przewodniczący Komisji             

            /-/  Mirosław Sikora    

   


           

Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 17.01.2018r. (środa) o godz. 1630 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące
 7. Zakończenie obrad.

 

                      Przewodniczący Komisji                   

               /-/  Piotr Profaska                          

 

 


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 22.01.2018r. (poniedziałek) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 6. Zakończenie obrad.

 

                      Przewodnicząca Komisji                   

             /-/  Barbara Polok    


 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 22.01.2018r. (poniedziałek) o godz. 1630 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

           Przewodniczący Komisji               
           

       /-/  Wojciech Surma                    

     


 Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 23.01.2018r. (wtorek) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowe
 4. Opiniowanie projektów uchwał budżetowych na XXXVIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

    Przewodniczący Komisji Budżetowej                                      

    /-/ Herbert Rzepka    


 

XXXVIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 23.01.2018 r.(wtorek) o godz. 1600w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Spotkanie ze Starostą Powiatu Mikołowskiego, Radnymi Rady Powiatu Mikołowskiego z terenu Gminy Wyry oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie – wystosowano zaproszenie. 
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.12.2017 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 29.12.2017 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski
 11. Uchwały Rady Gminy:

1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2033 (uchwała*).

2) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

3) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*).

4) Zatwierdzenie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2023 (uchwała*).

5) Ustalenie wysokości opłaty za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Wyry(uchwała*).

6) Przyjęcie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego  nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane w 2018 roku (uchwała*).

7) Ustalenie trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (uchwała*).

8) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie (uchwała*).

9) Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Wyry wyrażającego protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (uchwała*).

10) Zmiana uchwały nr XXXVI/343/2017 Rady Gminy Wyry z dnia
30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej na okres 6-ciu lat (uchwała*).

12.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka  

 


 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 26.01.2018r. (piątek) o godz. 15:00  w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Spotkanie z właścicielką nieruchomości stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Łabędzią i Główną boczną w Wyrach.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Komisji             

 

     /-/  Wojciech Surma   

 


  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 29.01.2018r (poniedziałek) o godzinie 1530 w Gminnym Przedszkolu w Gostyni.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.    Zapoznanie się z postępem prac przy realizacji inwestycji rozbudowy
i modernizacji Gminnego Przedszkola w Gostyni.

5.     Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

 

  Przewodnicząca Komisji                             

    /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny