Sierpień 2018

ZAWIADOMIENIA


 

 Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń i Komisji ds. Miejscowości Gostyń  odbędzie się w dniu 08.08.2018r. (środa) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Omówienie koncepcji dokumentacji dla zadania „ Rozwój turystyki rowerowej poprzez przebudowę dróg w gminie Wyry – ul. Tyska, Tęczowa w Gostyni oraz Wagonowa w Wyrach – opracowanie dokumentacji projektowej – Etap I.”

5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Gostyń

Piotr Profaska

 

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Wyry

Wojciech Surma


 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 27.08.2018r. (poniedziałek) o godzinie 16:00w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

Barbara Polok


 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 27.08.2018r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Wojciech Surma


 


 Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w  dniu  28.08.2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Mirosław Sikora

 


 

 Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 28.08.2018r. (wtorek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Profaska

 


 

 


 Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 29.08.2018r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

Herbert Rzepka         

 


 

 


 XLIV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30.08.2018 r.(czwartek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3.   Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.06.2018 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 29.06.2018 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały XLIII/405/2018 Rady Gminy Wyry z dnia
28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*),

2) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/363/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*),

3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*),

4) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok(uchwała*),

5) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (uchwała*),

6) w sprawie zmiany uchwały nr XLII/367/2014 Rady Gminy Wyry z dnia
28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyry (uchwała*),

7) w sprawie zmiany uchwały XXIX/253/2013 Rady Gminy Wyry z dnia
23 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry (uchwała*),

8) w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2024 (uchwała*),

9) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (uchwała*).

11. Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

   Elżbieta Słomka