Maj 2018

ZAWIADOMIENIA


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 21.05.2018r. (poniedziałek) o godzinie 1530
w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 6. Zakończenie obrad.

 

      Przewodnicząca Komisji                   

             /-/  Barbara Polok                             

 


 

 Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 21.05.2018r. (poniedziałek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

      Przewodniczący Komisji              

       /-/  Wojciech Surma                   

 

 


 

 

 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry  odbędzie się w  dniu 22.05.2018 r. (wtorek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie przydziału lokalu socjalnego w Gostyni.
 5. Omówienie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wyry.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

             Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Mirosław Sikora                         

 


 

Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 22.05.2018r. (wtorek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XLII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

 

           Przewodniczący Komisji                   

           /-/  Piotr Profaska    

                       


 

  Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 23.05.2018r. (środa) o godzinie 1500 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Omówienie projektów uchwał budżetowych na XLII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

      Przewodniczący Komisji Budżetowej        

 /-/ Herbert Rzepka          


 

XLII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 23.05.2018 r.(środa) o godz. 1600w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności kulturalnej za 2017 rok przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności kulturalnej za 2017 rok przez Dyrektora Domu Kultury w Gostyni.
 5. Przedstawienie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyry.
 6. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Wyry.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 20.04.2018 r.).
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 20.04.2018 r.).
 9. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Uchwały Rady Gminy:

1) Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyry (uchwała*).

2) Zmiana Uchwały nr XLI/392/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

3) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*).

4) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2017 rok (uchwała*).

6) Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wyry za 2017 rok (uchwała*):

a. sprawozdania Przewodniczących komisji stałych w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok,

b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

c. wniosek Komisji Rewizyjnej,

d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do wniosku Komisji Rewizyjnej,

e. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry.

7) Przyjęcie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry (uchwała*).

8) Określenie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli na stanowiskach kierowniczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry (uchwała*).

14.Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka