Luty 2018

ZAWIADOMIENIA


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowiai Opieki Społecznej, odbędzie się w dniu 19.02.2018r. (poniedziałek) o godzinie 1600  w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Zapoznanie ze sprawozdaniem z dokonanej analizy poniesionych w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 7. Zakończenie obrad.

 

   Przewodnicząca Komisji                   

             /-/  Barbara Polok                             

 


 

 

 Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry, odbędzie się w dniu 19.02.2018r. (poniedziałek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

    Przewodniczący Komisji              

       /-/  Wojciech Surma                              

 

 


 

 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry  odbędzie się w dniu
20.02.2018 r. (wtorek) o godz. 1500w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133 43-175 Wyry.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie tematyki dotyczącej komunikacji na terenie Gminy Wyry.
 4. Wydanie opinii w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal socjalny.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

         Przewodniczący Komisji                   

          /-/  Mirosław Sikora                         

 


 

 

Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń, odbędzie się w dniu 20.02.2018r. (wtorek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

 

         Przewodniczący Komisji                   

         /-/  Piotr Profaska           

 

 


 

 Posiedzenie Komisji Budżetowej,  odbędzie się w dniu 21.02.2018r. (środa) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał budżetowych na XXXIX sesję Rady Gminy Wyry
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

    Przewodniczący Komisji Budżetowej                                        

   /-/ Herbert Rzepka        

powrót

 


 XXXIX Sesja Rady Gminy Wyry, odbędzie się w dniu 22.02.2018 r.(czwartek) o godz. 1500w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Spotkanie z zaproszonymi gośćmi – Zarządem Klubu Kobiet Aktywnych działającym na terenie Gminy Wyry. Uroczyste wręczenie tytułu „Przyjaciel Gminy Wyry”.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 24.01.2018 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 24.01.2018 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Wyry za rok 2017
 12.   Uchwały Rady Gminy:

1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2033 (uchwała*).

2) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

3) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry – dotyczy zakupu i monitoringu czujnika zanieczyszczenia powietrza (uchwała*).

4) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry – dotyczy kosztów związanych z dostawą hurtowego Internetu (uchwała*).

5) Udzielenie pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne (uchwała*).

6) Nadanie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała*).

7) Zmiana uchwały nr XII/119/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w Gminie Wyry (uchwała*).

8) Nabycie nieruchomości (uchwała*).

9) Podjęcie działań mających na celu nabycie prawa do nieruchomości gruntowych (uchwała*).

10) Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2018 (uchwała*).

11) Zmiana uchwały XXXVIII/367/2018 Rady Gminy Wyry z dnia
23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (uchwała*).

12) Przyjęcie Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła" (uchwała*).

 

13.Zakończenie obrad.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka        

 


 

   

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 26.02.2018r (poniedziałek) o godzinie 1530 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 58, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.    Omówienie wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Wyry.

5.     Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

 Przewodnicząca Komisji                           

 /-/ Joanna Pasierbek-Konieczny