Czerwiec 2018

ZAWIADOMIENIA


 

 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry,  odbędzie się w dniu 05.06.2018 r. (wtorek) o godz.1700  w Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366, 43-176 Gostyń.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie regulacji oraz przedłużenia ul. Spokojnej w Wyrach, a także połączenia
  z ul. Pszczyńską boczną w Gostyni.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Mirosław Sikora

 

 


 

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18.06.2018r (poniedziałek) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4.     Analiza Uchwał Rady Gminy Wyry VII kadencji pod kątem ich realizacji.  

5.     Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

   Przewodnicząca Komisji                             

    /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                    


     

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 25.06.2018r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 6. Zakończenie obrad.

 

      Przewodnicząca Komisji                   

             /-/  Barbara Polok       


         

 Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 25.06.2018r. (poniedziałek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

  Przewodniczący Komisji              

       /-/  Wojciech Surma            


               

 Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w  dniu 26.06.2018 r. (wtorek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie sprawy przydziału lokalu mieszkalnego ul. Rybnicka 2/2
  w Gostyni.
 5. Omówienie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

       

  Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Mirosław Sikora              


            

 Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 26.06.2018r. (wtorek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

 

          Przewodniczący Komisji                   

          /-/  Piotr Profaska     


                    

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 27.06.2018r. (środa) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 

    Przewodniczący Komisji Budżetowej        

 /-/ Herbert Rzepka           


   

 XLIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.06.2018 r.(czwartek) o godz. 1400w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 24.05.2018 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 24.05.2018 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:

1) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*).

2) Udzielenie dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice – Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim” (uchwała*).

3) Uchwalenie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry (uchwała*).

4) Przyjęcie zmiany uchwały XXXVII/357/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry (uchwała*).

5) Zmiana uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXVII/349/2017 z dnia
28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała*).

6) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*).

7) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

8) Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (uchwała*).

9) Wyrażenie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry (uchwała*).

10)    Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wyry (uchwała*).

11)    Ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy Wyry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (uchwała*).

12)    Przekazanie przez Gminę Wyry zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (uchwała*).

13)    Zmiana uchwały nr XL/387/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Wyry na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wyry (uchwała*).

14)    Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Wyry (uchwała).

11.   Omówienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wyry (wystosowano zaproszenia):

a)sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie,

b)sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych,

c)sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Mikołowie, Prezesa OSP w Wyrach i Prezesa OSP w Gostyni,

12.Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry