Rok 2016

ZAWIADOMIENIA W 2016 ROKU


GRUDZIEŃ

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 5.12.2016r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Analiza projektu budżetu na 2017 rok.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

/-/ Herbert Rzepka      


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 7.12.2016r. (środa) o godzinie 15.30 w sali budynku Zespołu Szkół w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Zapoznanie się z działalnością Zespołu Szkół w Wyrach.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

 /-/  Barbara Polok


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 19.12.2016r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci w 2017 roku. 
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Gminy 
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 27.12.2016. (wtorek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Omówienie spraw przekazanych do komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Mirosław Sikora   


Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 27.12.2016r. (wtorek) o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z ofertą stworzenia kompleksu rekreacyjno – usługowo – handlowego w Gostyni – kontynuacja sprawy rozpoczętej na posiedzeniu komisji w dniu 22 listopada br.  
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                  
/-/  Piotr Profaska                         


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 28.12.2016r. (środa) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej
/-/ Herbert Rzepka      


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 28.12.2016r. (środa) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omawianie spraw skierowanych do komisji.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/  Wojciech Surma     


XXV sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 29.12.2016 r.(czwartek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 25.11.2016 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 25.11.2016 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:  
 1. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2016-2029 (uchwała)*.
 2. Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała)*.
 3. Uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała)*.
 4. Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała)*.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2031 (uchwała)*.
 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*:
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii Komisji Rady,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej,dyskusja na projektem budżetu,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu (uchwała)*.
 8. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała)*.
 9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku (uchwała)*.
 10. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (uchwała)*.
 11. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry (uchwała)*.
 12. Zmiana uchwały nr V/44/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie wydawania Miesięcznika Samorządowego Gminy Wyry pod nazwą "Wicie" (uchwała)*.
 13. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oraz lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Wyry (uchwała)*.
 14. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyry w 2017 r. (uchwała).  

11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka        


 

LISTOPAD

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 21.11.2016r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2017 rok – przedstawienie opinii i wniosków. 
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji

/-/  Barbara Polok  


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 21.11.2016r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omawianie spraw skierowanych do komisji.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok.
 7. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji             

/-/  Wojciech Surma       


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 22.11.2016. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wyry – wystosowano zaproszenie do przedstawicieli RPWiK w Tychach.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Omówienie spraw przekazanych do komisji.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Mirosław Sikora 


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 22.11.2016r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z ofertą stworzenia kompleksu rekreacyjno – usługowo – handlowego w Gostyni.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok.
 7. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska                         


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 23.11.2016r. (środa) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Przeanalizowanie projektu budżetu na 2017 rok.
 6. Omówienie spraw bieżących, wolne wnioski i głosy.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

/-/ Herbert Rzepka


XXIV sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 24.11.2016r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy
ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Omówienie działalności prowadzonej przez firmę NT Recykling z siedzibą w Wyrach - wystosowano zaproszenia.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.10.2016r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.10.2016r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:
 1. Wyrażenie sprzeciwu wobec likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu (uchwała).
 2. Zmiana uchwały nr XXVIII/242/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyry (uchwała)*.
 3. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wyry (uchwała)*.
 4. Przyjęcie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wyry (uchwała)*.
 5. Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry (uchwała)*.
 6. Uchylenie uchwały nr XII/120/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry (uchwała)*.
 7. Przyjęcie "Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2020"(uchwała)*.
 8. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała)*.
 9. Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała)*.
 10. Zbycie nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków w  Wyrach (uchwała)*.

    12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry    

/-/   Elżbieta Słomka


 

PAŹDZIERNIK

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 04.10.2016. (wtorek) o godz. 16.30 na ulicy Kopaniny w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Godz. 16:30 Zbiórka na ulicy Kopaniny w okolicach posesji numer 23E – wizja lokalna.
 2. Podsumowanie spotkania w terenie.
 3. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji 

/-/  Mirosław Sikora


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10.10.2016r (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Prace nad rozpatrzeniem skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                              

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                    


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 24.10.2016r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 Gminnym Przedszkolu w Wyrach przy ulicy Dąbrowszczaków 107 („Stary budynek”).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Wizyta w Gminnym Przedszkolu w Wyrach przy ulicy Dąbrowszczaków 107 – stary budynek.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                     

/-/  Barbara Polok 


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 24.10.2016r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omawianie spraw skierowanych do komisji.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                  

/-/ Wojciech Surma                   


 Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 25.10.2016. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z działalnością Spółki Wodnej Wyry-Gostyń. 
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Omówienie spraw przekazanych do komisji.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Mirosław Sikora 


Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 25.10.2016r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Piotr Profaska              


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 26.10.2016r. (środa) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Omówienie spraw bieżących, wolne wnioski i głosy.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

/-/ Herbert Rzepka             


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej obędzie się w dniu 26.10.2016r (środa) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Prace nad rozpatrzeniem skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                                

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny


XXIII sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 27.10.2016r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Wyry - wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Wyry - wg stanu na dzień
  31 grudnia 2015 roku.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.09.2016r.).
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.09.2016r.).
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy:
 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała).
 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry (uchwała)*.
 3. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szcze-gólności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (uchwała)*.
 4. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (uchwała)*.
 5. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała)*.
 6. Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała)*.
 7. Uchwalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok (uchwała)*.
 8. Uchwalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku (uchwała)*.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej w 2017 roku (uchwała)*.
 10. Nabycie nieruchomości przy ul. Księdza Tomasza Mamzera w Gostyni (uchwała)*.
 11. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas nie oznaczony nieruchomości (uchwała)*.

    13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry    

/-/   Elżbieta Słomka     


 

WRZESIEŃ

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 08.09.2016r (czwartek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Prace nad rozpatrzeniem skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Wyrach.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                              

/-/ Joanna Pasierbek-Konieczny 


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 26.09.2016r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w Niepublicznym Przedszkolu Oxfordzik w Gostyni przy ulicy Drzymały.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu Oxfordzik w Gostyni przy ulicy Drzymały.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 26.09.2016r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                

/-/ Wojciech Surma


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 27.09.2016. (wtorek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie tematyki związanej z komunikacją na terenie Gminy Wyry (ciąg dalszy zmian w rozkładach jazdy).
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przydziału mieszkania.  
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

/-/ Mirosław Sikora


Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 27.09.2016r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Spotkanie w sprawie drogi dojazdowej do Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i cmentarza w Gostyni - wystosowano zaproszenia do właścicieli nieruchomości.  
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji        

/-/ Piotr Profaska


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 28.09.2016r. (środa) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Omówienie spraw bieżących, wolne wnioski i głosy.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                             

/-/ Herbert Rzepka


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 28.09.2016r (środa) o godzinie 17.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Prace nad rozpatrzeniem skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Wyrach.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny  


XXII sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 29.09.2016r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Spotkanie ze zwycięzcą konkursu na LOGO Gminy Wyry.
 5. Przedstawienie sprawozdania na temat funkcjonowania jednostek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 przez dyrektorów placówek oświatowych.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 26.08.2016r.).
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 26.08.2016r.).
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy Wyry:
 1. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Wyrach (uchwała).
 2. Ustanowienie znaku graficznego (logo) i hasła promocyjnego Gminy Wyry oraz zasad ich używania i wykorzystywania (uchwała*).
 3. Nabycie nieruchomości przy ul. Wagonowej (uchwała*).
 4. Zmiana uchwały nr XII/120/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wyry (uchwała*).
 5. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2016 -2029 (uchwała*).
 6. Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała*).

    13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry    

/-/   Elżbieta Słomka


 

SIERPIEŃ

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 22.08.2016r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry pry ul. Dąbrowszczaków 133 w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 22.08.2016r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                

/-/Wojciech Surma


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyrye odbędzie się w dniu 23.08.2016. (wtorek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie tematyki związanej z komunikacją na terenie Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Mirosław Sikora


Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 23.08.2016r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 24.08.2016r. (środa) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Omówienie spraw bieżących, wolne wnioski i głosy.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                             

/-/ Herbert Rzepka


XXI sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 25.08.2016r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Omówienie Statutu GOPS w Wyrach oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.
 5. Dyskusja na temat zmian w modelu gospodarki odpadami w Gminie Wyry.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.06.2016r.).
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.06.2016r.).
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy Wyry:

1) Uchwalenie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach (uchwała*).

2) Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyry na lata 2016 – 2020 (uchwała*).

3) Zmiana uchwały nr XVIII/180/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała*).

4) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2016 -2029 (uchwała*).

5) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała*).

    13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry    

/-/ Elżbieta Słomka 


LIPIEC

Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 11.07.2016r. (poniedziałek) o godz. 18.00 na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Gostyni (za Zespołem Szkół).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wizja lokalna obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Gostyni.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Komisji          
/-/  Bronisław Ficek         


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 12.07.2016. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji       
/-/Mirosław Sikora