Rok 2017

ZAWIADOMIENIA W 2017 ROKU


GRUDZIEŃ 2017

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 05.12.2017r. (wtorek) o godzinie 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Podsumowanie omówienia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033.
 5. Sporządzenie opinii na temat projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 do Wójta Gminy Wyry i Rady Gminy Wyry.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka 


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 07.12.2017r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.   Analiza dokumentacji dotyczącej sprawowania zarządu nad nieruchomością położoną w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 347.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                             
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny   


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12.12.2017r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.   Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.

5.     Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

6.     Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

7.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                  
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny  


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 14.12.2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wizyta na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, spotkanie z Dyrektorem Panem Januszem Dziewiorem, omówienie bieżącej pracy zakładu.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Mirosław Sikora

 


 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 21.12.2017r. (czwartek) o godzinie  15:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok     


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 21.12.2017r. (czwarteko godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Wyry.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   
/-/  Mirosław Sikora       


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 21.12.2017r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 6. Omówienie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Piotr Profaska  


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 27.12.2017r. (środao godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Analiza stanu dróg w Gminie – podsumowanie.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji              

/-/  Wojciech Surma  


 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 28.12.2017r. (czwartek) o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał budżetowych na XXXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka      
                


XXXVII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.12.2017r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Główna 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 01.12.2017 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 01.12.2017 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
  1. Uchwały Rady Gminy:

1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2033 (uchwała)*.

2) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*.

3) Uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała)*.

4) Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała)*.

5) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2033 (uchwała)*.

6) Uchwalenie Budżetu Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała)*:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Komisji Rady,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej,

e) dyskusja na projektem budżetu,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7) Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu (uchwała)*.

8) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała)*.

9) Zmiana statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach (uchwała)*.

10)    Określenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” (uchwała)*.

11)    Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (uchwała)*.

12)    Uchwalenie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry (uchwała)*.

13)    Określenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (uchwała)*.

14)    Przyjęcie Regulaminu udzielenia dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła” (uchwała)*.

15)    Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała).

11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka     

 

 


 

LISTOPAD 2017

 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 07.11.2017r. (wtoreko godz. 15:30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Godz. 1530zbiórka - ul. Pszczyńska - parking przy sklepie „Masorz”
  w Gostyni.
 2. Oględziny budynków komunalnych będących w zasobach Gminy Wyry- kontynuacja.
 3. Posumowanie przeprowadzonej wizji lokalnej - w sali narad Urzędu Gminy Wyry - ul. Główna 133.
 4. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Mirosław Sikora     


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 20.11.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.   Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach - zapoznanie się z bieżącą pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zapoznanie się z danymi dotyczącymi rozliczenia programu Rodzina 500+.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                             

 /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny

 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 27.11.2017r. (poniedziałek) o godzinie  16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                     
/-/  Barbara Polok            


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 27.11.2017r. (poniedziałeko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji    
/-/  Wojciech Surma     


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.11.2017r. (wtoreko godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Mirosław Sikora  


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 28.11.2017r. (wtoreko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 6. Opiniowanie projektu uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Piotr Profaska                 


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 29.11.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał budżetowych na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Omówienie projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok po stronie dochodów.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka                


 

XXXVI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30.11.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Główna 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie przez przedstawicieli RPWiK w Tychach projektu uchwały 
  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy 
  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w Tychach S. A.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 27.10.2017 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 27.10.2017 r.).
 7. Spotkanie z laureatami konkursu fotograficznego „Gmina Wyry w obiektywie”.
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w Tychach S. A. (uchwała*),

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2033 (uchwała*),

3) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok(uchwała*),

4) w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego 
w Gminie Wyry (uchwała*),

5) w sprawie zmiany uchwały na XXVIII/246/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 
11 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach (uchwała*),

6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
w Wyrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wyrach (uchwała*),

7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
w Gostyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni (uchwała*),

8) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła” (uchwała*),

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej na okres 6-ciu lat (uchwała*),

10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Wyry (uchwała*),

11) w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wyry(uchwała*).

      13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka


 

 

 

 

 

 

 


 

PAŹDZIERNIK 2017

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 16.10.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Analiza  dokumentacji finansowej stanu zadłużenia zasobu lokali komunalnych Gminy Wyry.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                               

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny  


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 17.10.2017r. (wtoreko godz. 15:30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Analiza stanu dróg w miejscowości Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji             

/-/  Wojciech Surma       


 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 23.10.2017r. (poniedziałek) o godzinie  15:30.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury w Gostyni.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji                   

  /-/  Barbara Polok     


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 23.10.2017r. (poniedziałeko godz. 16:30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Godz. 16:30 – wizja lokalna na ulicy Zwycięstwa - boczna
  Przejazd do Urzędu Gminy Wyry
  2. Otwarcie obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji              

 /-/  Wojciech Surma     


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 24.10.2017r. (wtoreko godz. 15:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Godz. 1500 Zbiórka na ul. Bojdoła (parking przy kościele pw. NSPJ w Wyrach).
 2. Oględziny budynków komunalnych będących w zasobach Gminy Wyry.
 3. Kontynuacja posiedzenia w sali narad Urzędu Gminy Wyry - ul. Główna 133 – posumowanie przeprowadzonej wizji lokalnej.
 4. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Mirosław Sikora  


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 24.10.2017r. (wtoreko godz. 17:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Wyry.
 4. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 5. Godz. 18:00 Spotkanie z mieszkańcami w sprawie uregulowania dojazdu do posesji przy ul. Pszczyńskiej i ulicy Spokojnej
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska   


 Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 25.10.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                           
/-/ Herbert Rzepka   


 XXXV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 26.10.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Główna 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania na temat funkcjonowania jednostek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 przez dyrektorów placówek oświatowych.
 4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Wyry - wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Gminy Wyry - wg stanu na dzień
  31 grudnia 2016 roku.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Wyry.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.09.2017 r.).
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.09.2017 r.).
 9. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Uchwały Rady Gminy:
 1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (uchwała*),
 2. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku (uchwała*),
 3. w sprawie opłaty targowej w 2018 roku (uchwała*),
 4. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków  i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała*),
 5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2033(uchwała*),
 6. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok(uchwała*).
 7. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wyry na okres pięciu lat(uchwała*),
 8. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Zwycięstwa (uchwała*).
  14.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka 


 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 30.10.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w Domu Kultury w Gostyni.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury w Gostyni:

- omówienie realizacji inwestycji w ramach dofinansowania z programu Senior+,

- zapoznanie z wytycznymi i realizacją zaleceń straży pożarnej, dotyczącymi podziału budynku na strefy przeciwpożarowe,

- omówienie realizacji remontu sali widowiskowej.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                               

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                            

 

      

 

WRZESIEŃ

XXXIV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.09.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Główna 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa)- wystosowano zaproszenie do przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. 
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 01.09.2017 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 01.09.2017 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017 -2033 (uchwała*).

2) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała*).

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (uchwała*).

4) w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw
i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wyry (uchwała*).

5) w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wyry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów
i przewoźników (uchwała*).

6) w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry (uchwała*).

7) w sprawie zmiany uchwały nr XLII/367/2014 Rady Gminy Wyry z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyry (uchwała*).

8) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach (uchwała*).

9) w sprawie uchwały nr XLI/319/2006 Rady Giny Wyry z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Wyrach(uchwała*).

10)    w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/195/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Gostyni (uchwała*).

     12.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka       


 

Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 25.09.2017r. (wtoreko godz. 16:30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie Projektu Koncepcyjnego Elewacji Zewnętrznych Budynków Centrum Gostyni przy ul. Pszczyńskiej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska                          


 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 26.09.2017r. (wtorek) o godzinie  15:30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                

/-/  Barbara Polok                            


 

Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 25.09.2017r. (poniedziałeko godz. 17:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji             

/-/  Wojciech Surma   


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 25.09.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Wyry.
  2. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka       


 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 21.09.2017 r. (czwartek) o godz. 1500.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Godz. 1500Zbiórka przy wejściu do budynku byłego Domu Kultury w Wyrach przy ul. Głównej 99.

2.      Otwarcie posiedzenia.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wizyta na terenie byłego Domu Kultury w Wyrach – wizja lokalna.

5.      Kontynuacja posiedzenia w sali narad Urzędu Gminy Wyry - ul. Główna 133 – posumowanie przeprowadzonej wizji lokalnej.

6.      Opiniowanie projektów Uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Wyry.

7.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

8.      Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.

9.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

10.  Zakończenie obrad.

                   

  Przewodniczący Komisji                   

   /-/  Mirosław Sikora
        


 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 20.09.2017r. (środa) o godzinie  15:00 na terenie Przedszkola i Żłobka Troskliwe Misie w Gostyni.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      1500 Zbiórka przed wejściem do Przedszkola i Żłobka „Troskliwe Misie” w Gostyni.

2.      Wizyta w Przedszkolu i Żłobku „Troskliwe Misie” w Gostyni - spotkanie z Panią Dyrektor.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

5.      Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji     

  /-/  Barbara Polok                


 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18.09.2017r (poniedziałek) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry  przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Analiza  dokumentacji inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, a współfinansowanych z budżetu Gminy Wyry – kontynuacja.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji   
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny


SIERPIEŃ

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 28.08.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry.
 5. Opiniowanie prośby o nadanie tytułu „Honorowego Mieszkańca Wyr”.
 6. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Wyry.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 8. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji                     

  /-/  Barbara Polok    


 Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 28.08.2017r. (poniedziałeko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji             
/-/  Wojciech Surma


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 29.08.2017r. (wtoreko godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji                     

 /-/  Piotr Profaska         


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 30.08.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2017 roku i informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                            
/-/ Herbert Rzepka        


XXXIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 31.08.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.06.2017 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.06.2017 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017 -2031 (uchwała*).

2) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała*).

3) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (uchwała*).

4) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (uchwała*).

5) w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej(uchwała*).

6) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała*).

7) w sprawie zmiany uchwały XXXIX/205/97 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia herbu Gminy Wyry oraz innych znaków Gminy (uchwała*).

     11.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka       


 

LIPIEC

Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 12.07.2017r. (środao godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Godz. 1700 - Zbiórka pod Domem Kultury w Gostyni.
 2. Objazd dróg na terenie miejscowości Gostyń.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji               
/-/  Piotr Profaska  


 

CZERWIEC

XXXI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 01.06.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Wyry.

4.    Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.04.2017 r.).

5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.04.2017 r.).

6.    Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.

7.    Interpelacje Radnych.

8.    Zapytania Radnych.

9.    Wolne wnioski.

10.  Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zrzut 1 m3 ścieku dowożonego na oczyszczalnię ścieków w Wyrach (uchwała*).

2) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie części zadań od Powiatu Mikołowskiego w zakresie utrzymania chodników znajdujących się przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wyry (uchwała*).

3) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2016 rok (uchwała*).

4) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry za 2016 rok (uchwała*):

a. sprawozdania Przewodniczących komisji stałych w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,

b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

c. wniosek Komisji Rewizyjnej,

d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do wniosku Komisji Rewizyjnej,

e. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry.

5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017 -2031 (uchwała*).

6) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała*).

7) w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy
w miejscowości Wyry w Gminie Wyry (uchwała*).

8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Wyry (uchwała*).

11.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
   /-/ Elżbieta Słomka      


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12.06.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Analiza  dokumentacji finansowej i technicznej dotyczącej remontu drogi ul. Drzymały prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie w związku z dofinansowaniem z budżetu gminy ww remontu oraz rozliczeń finansowych wszystkich inwestycji współfinansowanych z budżetu Gminy Wyry prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Komisji                              

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny    


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 26.06.2017r. (poniedziałeko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji               

/-/  Wojciech Surma                   


Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się w dniu 27.06.2017r. o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji                   

  /-/  Mirosław Sikora 


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 27.06.2017r. (wtoreko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.                    

Przewodniczący Komisji  

/-/  Piotr Profaska    


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 28.06.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Wyry.
  2. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 4. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji Budżetowej                                      

  /-/ Herbert Rzepka     


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 28.06.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
  /-/  Barbara Polok        


XXXI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 29.06.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Spotkanie z prof. dr hab. Ireneuszem Malikiem z Wydziału Nauk o Ziemi Katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego Uniwersytetu Śląskiego dotyczące propozycji podjęcia współpracy badawczo-rozwojowej w zakresie innowacyjnych metod ograniczania niskiej emisji oraz optymalizacji systemów grzewczych wspomaganej przez biomonitoring środowiska, w tym współpracy obejmującej pozyskiwanie funduszy i realizację projektów w w/w zakresie.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności w 2016 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach przez Dyrektora - Panią Magdalenę Kocima.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności w 2016 roku Domu Kultury  w Gostyni przez Dyrektora - Panią Jolantę Rynkiewicz-Kotwasińską
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 02.06.2017 r.).
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 02.06.2017 r.).
 9. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wyry instrumentem płatniczym (uchwała*).

2) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała*).

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Wyry (uchwała*).

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (uchwała*).

5) w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015-2023 (uchwała*).

14.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
   /-/ Elżbieta Słomka     


 

MAJ

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 08.05.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sporządzenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącego absolutorium Wójtowi Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Joanna Pasierbek-Konieczny


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 09.05.2017r. (wtorek) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie rekrutacji do gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach. Zapoznanie się z ofertą niepublicznego przedszkola w Gostyni.
 5. Zapoznanie się z ofertą Domu Kultury w Gostyni w sprawie organizacji zajęć w okresie wakacji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/  Barbara Polok   


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 15.05.2017r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Przegląd dokumentacji dotyczącej dróg na terenie miejscowości Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji
/-/  Wojciech Surma


XXX sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 16.05.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wyry (wystosowano zaproszenia):

      a) sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie,

     b) sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych.

     c) sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, Prezesa OSP w Wyrach i Prezesa OSP w  Gostyni,

      4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Wyry.

      5. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.

      6. Interpelacje Radnych.

      7. Zapytania Radnych.

      8. Wolne wnioski.

      9. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/262/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne (uchwała)*.

2) w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia gminy Wyry w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim (uchwała).

       10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 29.05.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Kontynuacja prac nad wynikami rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli oraz zabezpieczenia miejsc w przedszkolach.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/  Barbara Polok       


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 29.05.2017r. (poniedziałeko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Komisji
/-/  Adrian Krzyżowski             


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30.05.2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wydanie opinii w sprawie umowy najmu lokalu socjalnego.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/  Mirosław Sikora


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 30.05.2017r. (wtorek) o godz. 17:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/  Piotr Profaska


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 31.05.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  • Opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Wyry.
  • Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej
/-/ Herbert Rzepka


 

KWIECIEŃ

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 04.04.2017r. (wtorek) o godzinie 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Omówienie tematyki związanej z rekrutacją do przedszkoli na terenie Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                  

/-/  Barbara Polok 


Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10.04.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Wyry za 2016 rok wraz z materiałami uzupełniającymi.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny

Przewodniczący Komisji Budżetowej
/-/Herbert Rzepka


 XXVIII sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 12.04.2017r. (środa) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Zapytania Radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Wyry, dotyczących wejścia gminy Wyry w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (uchwała)*.

      9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka 


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18.04.2017r. (wtorek) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Rozpatrzenie skargi z dnia 02.03.2017 roku na działalność Wójta Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji          
 /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny  


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 25.04.2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/  Mirosław Sikora   


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 25.04.2017r. (wtoreko godz. 17:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Profaska


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 26.04.2017r. (środa) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Wyry
 5. Opiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Wyry za 2016 rok.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.                                          

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka        


XXIX sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 27.04.2017r. (czwartek) o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
 4. Omówienie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach- wystosowano zaproszenie.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Wyry.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.03.2017 r.).
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.03.2017 r.).
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wyry (uchwała).

2) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała)*.

3) w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz
z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017 – 2025 (uchwała)*.

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała)*.

5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2031 (uchwała)*.

6) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*.

7) w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie wydawania Miesięcznika Samorządowego Gminy Wyry pod nazwą "Wicie" (uchwała).

    13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka 

 

 

 

 

 

 

MARZEC

W dniu 16.03.2017r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń i Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Spotkanie z Mieszkańcem miejscowości Gostyń w sprawie oferty sprzedaży nieruchomości.
 4. Konsultacje projektu dokumentu pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025”.
 5. Omówienie opracowania analizy potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Wyry  dla sporządzenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry.
 6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Wyry
/ -/  Wojciech Surma                                                           

Przewodniczący Komisji ds.  rozwoju  m. Gostyń
/-/ Piotr Profaska


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 27.03.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy 
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji

/-/  Barbara Polok                               


Posiedzenie Komisji ds. Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 27.03.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Komisji                
 /-/  Wojciech Surma    


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Omówienie spraw przekazanych do komisji.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji                   
 /-/  Mirosław Sikora  


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 28.03.2017r. (wtoreko godz. 18.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 29.03.2017r. (środa) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          

/-/ Herbert Rzepka  


XXVII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30.03.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Spotkanie z Dyrektorem KWK Bolesław Śmiały – wystosowano zaproszenie.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 10.02.2017 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 10.02.2017 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:
 1. w sprawie przyjęcia Gminnego Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020 (uchwała)*.
 2. w sprawie przyjęcia Gminnego Program wspierania rodziny na lata 2017 – 2019 dla Gminy Wyry (uchwała)*.
 3. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach (uchwała)*.
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne (uchwała)*.
 5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała)*.
 6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2031 (uchwała)*.
 7. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*.
 8. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (uchwała)*.
 9. w sprawie zmiany uchwały XXVI/255/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (uchwała)*.
 10. w sprawie zmiany uchwały XXVI/256/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (uchwała)*.
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Dębowej (4320/84) (uchwała)*.
 12. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Dębowej (4321/84, 4323/84) (uchwała)*.
 13. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Dębowej (4309/85) (uchwała)*.
 14. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Akacjowej (uchwała)*.
 15. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Wiśniowej (uchwała)*.
 16. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry (uchwała)*.
 17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oraz lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Wyry (uchwała)*.
 18. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2017 (uchwała)*.
 19. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wyry (uchwała)*.
 20. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry (uchwała)*.
 21. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń w gminie Wyry (uchwała)*.
 22. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w gminie Wyry (uchwała)*.
 23. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wyry (uchwała)*.
 24. w sprawie przyjęcia Zasad realizacji projektu "Słoneczna Gmina Wyry" (uchwała)*.

 

12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka    


 

LUTY

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 06.02.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy 
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok    


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 06.02.2017r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Spotkanie z zaproszonymi Mieszkańcami miejscowości Wyry.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji               
/-/  Wojciech Surma          


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 07.02.2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie przydziału lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 6. Opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 7. Omówienie spraw przekazanych do komisji.
 8. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Mirosław Sikora


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 08.02.2017r. (środa) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej
/-/ Herbert Rzepka


XXVI sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 09.02.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.12.2016 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.12.2016 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie projektu Stanowiska w sprawie projektu zmian Prawa ochrony środowiska.
 11. Uchwały Rady Gminy:
 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach) (uchwała)*.
 2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (projekt SilesiaNet) (uchwała)*.
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (projekt JST) (uchwała)*.
 4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2031 (uchwała)*.
 5. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*.
 6. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Wyry na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług(uchwała)*.
 7. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalania maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017(uchwała)*.
 8. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego(uchwała)*.
 9. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (uchwała)*.
 10. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (uchwała)*.
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry (uchwała)*.
 12. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2017 (uchwała)*.

  12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka  


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 28.02.2017r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Kontrola i rozliczenie inwestycji prowadzonych i zakończonych w 2016 roku o wartości powyżej 100 000 zł, w tym kontrola i rozliczenie inwestycji pod nazwą Rozbudowa OSP w Wyrach.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny      


 

STYCZEŃ

Posiedzenie Komisji ds Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 24.01.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie dokumentacji dla kluczowej inwestycji pn. „Przebudowa ciągu drogowego nr 5314 S Powiat Mikołowski” w ramach projektu J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 (ul. Rybnicka w Gostyni).
 5. Omówienie projektu przebudowy Gminnego Przedszkola w Gostyni.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska  


 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 31.01.2017 r. (wtorek) o godzinie 15.30 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Kontrola gospodarki finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2016 rok z uwzględnieniem rozliczenia dotacji przekazanej z Budżetu Gminy Wyry na 2016 rok.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny