Marzec 2017

ZAWIADOMIENIE


 

W dniu 16.03.2017r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń i Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Spotkanie z Mieszkańcem miejscowości Gostyń w sprawie oferty sprzedaży nieruchomości.
 4. Konsultacje projektu dokumentu pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025”.
 5. Omówienie opracowania analizy potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Wyry  dla sporządzenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry.
 6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Wyry
/ -/  Wojciech Surma                                                           

Przewodniczący Komisji ds.  rozwoju  m. Gostyń
/-/ Piotr Profaska


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 27.03.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy 
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji

/-/  Barbara Polok                               


Posiedzenie Komisji ds. Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 27.03.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Komisji                
 /-/  Wojciech Surma    


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Omówienie spraw przekazanych do komisji.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji                   
 /-/  Mirosław Sikora  


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 28.03.2017r. (wtoreko godz. 18.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 29.03.2017r. (środa) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          

/-/ Herbert Rzepka  


XXVII sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 30.03.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Spotkanie z Dyrektorem KWK Bolesław Śmiały – wystosowano zaproszenie.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 10.02.2017 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 10.02.2017 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:

 

 1. w sprawie przyjęcia Gminnego Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020 (uchwała)*.
 2. w sprawie przyjęcia Gminnego Program wspierania rodziny na lata 2017 – 2019 dla Gminy Wyry (uchwała)*.
 3. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach (uchwała)*.
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne (uchwała)*.
 5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała)*.
 6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2031 (uchwała)*.
 7. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*.
 8. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (uchwała)*.
 9. w sprawie zmiany uchwały XXVI/255/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (uchwała)*.
 10. w sprawie zmiany uchwały XXVI/256/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (uchwała)*.
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Dębowej (4320/84) (uchwała)*.
 12. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Dębowej (4321/84, 4323/84) (uchwała)*.
 13. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Dębowej (4309/85) (uchwała)*.
 14. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Akacjowej (uchwała)*.
 15. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Wiśniowej (uchwała)*.
 16. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry (uchwała)*.
 17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oraz lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Wyry (uchwała)*.
 18. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2017 (uchwała)*.
 19. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wyry (uchwała)*.
 20. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry (uchwała)*.
 21. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń w gminie Wyry (uchwała)*.
 22. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w gminie Wyry (uchwała)*.
 23. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wyry (uchwała)*.
 24. w sprawie przyjęcia Zasad realizacji projektu "Słoneczna Gmina Wyry" (uchwała)*.

 

12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka