Maj 2017

ZAWIADOMIENIE


 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 08.05.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sporządzenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącego absolutorium Wójtowi Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Joanna Pasierbek-Konieczny


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 09.05.2017r. (wtorek) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie rekrutacji do gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach. Zapoznanie się z ofertą niepublicznego przedszkola w Gostyni.
 5. Zapoznanie się z ofertą Domu Kultury w Gostyni w sprawie organizacji zajęć w okresie wakacji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/  Barbara Polok   


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 15.05.2017r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Przegląd dokumentacji dotyczącej dróg na terenie miejscowości Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji
/-/  Wojciech Surma


XXX sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 16.05.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wyry (wystosowano zaproszenia):

      a) sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie,

     b) sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych.

     c) sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, Prezesa OSP w Wyrach i Prezesa OSP w  Gostyni,

      4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Wyry.

      5. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.

      6. Interpelacje Radnych.

      7. Zapytania Radnych.

      8. Wolne wnioski.

      9. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/262/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne (uchwała)*.

2) w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia gminy Wyry w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim (uchwała).

       10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 29.05.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Kontynuacja prac nad wynikami rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli oraz zabezpieczenia miejsc w przedszkolach.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/  Barbara Polok       


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 29.05.2017r. (poniedziałeko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Komisji
/-/  Adrian Krzyżowski             


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30.05.2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wydanie opinii w sprawie umowy najmu lokalu socjalnego.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/  Mirosław Sikora


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 30.05.2017r. (wtorek) o godz. 17:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/  Piotr Profaska


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 31.05.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  • Opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Wyry.
  • Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej
/-/ Herbert Rzepka