Luty 2017

ZAWIADOMIENIA


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 06.02.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy 
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok    


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 06.02.2017r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Spotkanie z zaproszonymi Mieszkańcami miejscowości Wyry.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji               
/-/  Wojciech Surma          


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 07.02.2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie przydziału lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 6. Opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 7. Omówienie spraw przekazanych do komisji.
 8. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Mirosław Sikora


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 08.02.2017r. (środa) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej
/-/ Herbert Rzepka


XXVI sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 09.02.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.12.2016 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.12.2016 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie projektu Stanowiska w sprawie projektu zmian Prawa ochrony środowiska.
 11. Uchwały Rady Gminy:
 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach) (uchwała)*.
 2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (projekt SilesiaNet) (uchwała)*.
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (projekt JST) (uchwała)*.
 4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2031 (uchwała)*.
 5. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*.
 6. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Wyry na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług(uchwała)*.
 7. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalania maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017(uchwała)*.
 8. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego(uchwała)*.
 9. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (uchwała)*.
 10. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (uchwała)*.
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry (uchwała)*.
 12. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2017 (uchwała)*.

  12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka  


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 28.02.2017r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Kontrola i rozliczenie inwestycji prowadzonych i zakończonych w 2016 roku o wartości powyżej 100 000 zł, w tym kontrola i rozliczenie inwestycji pod nazwą Rozbudowa OSP w Wyrach.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny