Kwiecień 2017

ZAWIADOMIENIE


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 04.04.2017r. (wtorek) o godzinie 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
 4. Omówienie tematyki związanej z rekrutacją do przedszkoli na terenie Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                  

/-/  Barbara Polok 


Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10.04.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Wyry za 2016 rok wraz z materiałami uzupełniającymi.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny

Przewodniczący Komisji Budżetowej
/-/Herbert Rzepka


 XXVIII sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 12.04.2017r. (środa) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Zapytania Radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Wyry, dotyczących wejścia gminy Wyry w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (uchwała)*.

      9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka 


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18.04.2017r. (wtorek) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Rozpatrzenie skargi z dnia 02.03.2017 roku na działalność Wójta Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji          
 /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny  


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 25.04.2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/  Mirosław Sikora   


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 25.04.2017r. (wtoreko godz. 17:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Profaska


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 26.04.2017r. (środa) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Wyry
 5. Opiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Wyry za 2016 rok.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.                                          

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka        


XXIX sesja Rady Gminy Wyry

odbędzie się w dniu 27.04.2017r. (czwartek) o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
 4. Omówienie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach- wystosowano zaproszenie.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Wyry.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.03.2017 r.).
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.03.2017 r.).
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wyry (uchwała).

2) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała)*.

3) w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz
z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017 – 2025 (uchwała)*.

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała)*.

5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2031 (uchwała)*.

6) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*.

7) w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie wydawania Miesięcznika Samorządowego Gminy Wyry pod nazwą "Wicie" (uchwała).

    13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka