Czerwiec 2017

ZAWIADOMIENIE


XXXI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 01.06.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Wyry.

4.    Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.04.2017 r.).

5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.04.2017 r.).

6.    Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.

7.    Interpelacje Radnych.

8.    Zapytania Radnych.

9.    Wolne wnioski.

10.  Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zrzut 1 m3 ścieku dowożonego na oczyszczalnię ścieków w Wyrach (uchwała*).

2) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie części zadań od Powiatu Mikołowskiego w zakresie utrzymania chodników znajdujących się przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wyry (uchwała*).

3) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2016 rok (uchwała*).

4) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry za 2016 rok (uchwała*):

a. sprawozdania Przewodniczących komisji stałych w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,

b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

c. wniosek Komisji Rewizyjnej,

d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do wniosku Komisji Rewizyjnej,

e. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry.

5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017 -2031 (uchwała*).

6) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała*).

7) w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy
w miejscowości Wyry w Gminie Wyry (uchwała*).

8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Wyry (uchwała*).

11.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
   /-/ Elżbieta Słomka      


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12.06.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Analiza  dokumentacji finansowej i technicznej dotyczącej remontu drogi ul. Drzymały prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie w związku z dofinansowaniem z budżetu gminy ww remontu oraz rozliczeń finansowych wszystkich inwestycji współfinansowanych z budżetu Gminy Wyry prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Komisji                              

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny    


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 26.06.2017r. (poniedziałeko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji               

/-/  Wojciech Surma                   


Posiedzenie Komisji Komunalnej odbędzie się w dniu 27.06.2017r. o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji                   

  /-/  Mirosław Sikora 


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 27.06.2017r. (wtoreko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.                    

Przewodniczący Komisji  

/-/  Piotr Profaska    


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 28.06.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Wyry.
  2. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 4. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji Budżetowej                                      

  /-/ Herbert Rzepka     


Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 28.06.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
  /-/  Barbara Polok        


XXXI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 29.06.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Spotkanie z prof. dr hab. Ireneuszem Malikiem z Wydziału Nauk o Ziemi Katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego Uniwersytetu Śląskiego dotyczące propozycji podjęcia współpracy badawczo-rozwojowej w zakresie innowacyjnych metod ograniczania niskiej emisji oraz optymalizacji systemów grzewczych wspomaganej przez biomonitoring środowiska, w tym współpracy obejmującej pozyskiwanie funduszy i realizację projektów w w/w zakresie.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności w 2016 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach przez Dyrektora - Panią Magdalenę Kocima.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności w 2016 roku Domu Kultury  w Gostyni przez Dyrektora - Panią Jolantę Rynkiewicz-Kotwasińską
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 02.06.2017 r.).
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 02.06.2017 r.).
 9. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wyry instrumentem płatniczym (uchwała*).

2) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała*).

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Wyry (uchwała*).

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (uchwała*).

5) w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015-2023 (uchwała*).

14.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka