Sierpień 2017

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 28.08.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry.
 5. Opiniowanie prośby o nadanie tytułu „Honorowego Mieszkańca Wyr”.
 6. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Wyry.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 8. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji                     

  /-/  Barbara Polok    


 Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 28.08.2017r. (poniedziałeko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji             
/-/  Wojciech Surma


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 29.08.2017r. (wtoreko godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji                     

 /-/  Piotr Profaska         


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 30.08.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyry za I półrocze 2017 roku i informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                            
/-/ Herbert Rzepka        


XXXIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 31.08.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.06.2017 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.06.2017 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017 -2031 (uchwała*).

2) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała*).

3) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (uchwała*).

4) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (uchwała*).

5) w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej(uchwała*).

6) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała*).

7) w sprawie zmiany uchwały XXXIX/205/97 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia herbu Gminy Wyry oraz innych znaków Gminy (uchwała*).

     11.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka        

 

ZAWIADOMIENIE