Październik 2017

ZAWIADOMIENIA

 


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 16.10.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Analiza  dokumentacji finansowej stanu zadłużenia zasobu lokali komunalnych Gminy Wyry.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                               

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny  


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 17.10.2017r. (wtoreko godz. 15:30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Analiza stanu dróg w miejscowości Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji             

/-/  Wojciech Surma       


 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 23.10.2017r. (poniedziałek) o godzinie  15:30.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury w Gostyni.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 6. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji                   

  /-/  Barbara Polok     


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 23.10.2017r. (poniedziałeko godz. 16:30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Godz. 16:30 – wizja lokalna na ulicy Zwycięstwa - boczna
  Przejazd do Urzędu Gminy Wyry
  2. Otwarcie obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji              

 /-/  Wojciech Surma     


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 24.10.2017r. (wtoreko godz. 15:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Godz. 1500 Zbiórka na ul. Bojdoła (parking przy kościele pw. NSPJ w Wyrach).
 2. Oględziny budynków komunalnych będących w zasobach Gminy Wyry.
 3. Kontynuacja posiedzenia w sali narad Urzędu Gminy Wyry - ul. Główna 133 – posumowanie przeprowadzonej wizji lokalnej.
 4. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Mirosław Sikora  


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 24.10.2017r. (wtoreko godz. 17:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Wyry.
 4. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 5. Godz. 18:00 Spotkanie z mieszkańcami w sprawie uregulowania dojazdu do posesji przy ul. Pszczyńskiej i ulicy Spokojnej
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska   


 Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 25.10.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                           
/-/ Herbert Rzepka   


 XXXV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 26.10.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Główna 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania na temat funkcjonowania jednostek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 przez dyrektorów placówek oświatowych.
 4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Wyry - wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Gminy Wyry - wg stanu na dzień
  31 grudnia 2016 roku.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Wyry.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.09.2017 r.).
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.09.2017 r.).
 9. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Uchwały Rady Gminy:
 1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (uchwała*),
 2. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku (uchwała*),
 3. w sprawie opłaty targowej w 2018 roku (uchwała*),
 4. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków  i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała*),
 5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2033(uchwała*),
 6. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok(uchwała*).
 7. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wyry na okres pięciu lat(uchwała*),
 8. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Zwycięstwa (uchwała*).
  14.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka 


 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 30.10.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w Domu Kultury w Gostyni.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury w Gostyni:

- omówienie realizacji inwestycji w ramach dofinansowania z programu Senior+,

- zapoznanie z wytycznymi i realizacją zaleceń straży pożarnej, dotyczącymi podziału budynku na strefy przeciwpożarowe,

- omówienie realizacji remontu sali widowiskowej.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                               

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny