Listopad 2017

ZAWIADOMIENIA


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 07.11.2017r. (wtoreko godz. 15:30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Godz. 1530zbiórka - ul. Pszczyńska - parking przy sklepie „Masorz”
  w Gostyni.
 2. Oględziny budynków komunalnych będących w zasobach Gminy Wyry- kontynuacja.
 3. Posumowanie przeprowadzonej wizji lokalnej - w sali narad Urzędu Gminy Wyry - ul. Główna 133.
 4. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Mirosław Sikora     


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 20.11.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.   Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach - zapoznanie się z bieżącą pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zapoznanie się z danymi dotyczącymi rozliczenia programu Rodzina 500+.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                             

 /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny

 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 27.11.2017r. (poniedziałek) o godzinie  16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                     
/-/  Barbara Polok            


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 27.11.2017r. (poniedziałeko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji    
/-/  Wojciech Surma     


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.11.2017r. (wtoreko godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Mirosław Sikora  


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 28.11.2017r. (wtoreko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 6. Opiniowanie projektu uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Piotr Profaska                 


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 29.11.2017r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał budżetowych na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Omówienie projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok po stronie dochodów.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka                


 

XXXVI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30.11.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Główna 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie przez przedstawicieli RPWiK w Tychach projektu uchwały 
  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy 
  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w Tychach S. A.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 27.10.2017 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 27.10.2017 r.).
 7. Spotkanie z laureatami konkursu fotograficznego „Gmina Wyry w obiektywie”.
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w Tychach S. A. (uchwała*),

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2033 (uchwała*),

3) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok(uchwała*),

4) w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego 
w Gminie Wyry (uchwała*),

5) w sprawie zmiany uchwały na XXVIII/246/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 
11 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach (uchwała*),

6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
w Wyrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wyrach (uchwała*),

7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
w Gostyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni (uchwała*),

8) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła” (uchwała*),

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej na okres 6-ciu lat (uchwała*),

10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Wyry (uchwała*),

11) w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wyry(uchwała*).

      13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka