Grudzień 2017

ZAWIADOMIENIA


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 05.12.2017r. (wtorek) o godzinie 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Podsumowanie omówienia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033.
 5. Sporządzenie opinii na temat projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 do Wójta Gminy Wyry i Rady Gminy Wyry.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka 


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 07.12.2017r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.   Analiza dokumentacji dotyczącej sprawowania zarządu nad nieruchomością położoną w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 347.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                             
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny   


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12.12.2017r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.   Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.

5.     Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

6.     Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

7.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                  
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny  


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 14.12.2017r. (czwartek) o godz. 15:30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wizyta na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, spotkanie z Dyrektorem Panem Januszem Dziewiorem, omówienie bieżącej pracy zakładu.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Mirosław Sikora

 


 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 21.12.2017r. (czwartek) o godzinie  15:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok     


Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 21.12.2017r. (czwarteko godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Wyry.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   
/-/  Mirosław Sikora       


Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 21.12.2017r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
 6. Omówienie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Piotr Profaska  


Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 27.12.2017r. (środao godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Analiza stanu dróg w Gminie – podsumowanie.
 6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji              

/-/  Wojciech Surma  


 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 28.12.2017r. (czwartek) o godzinie 14:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
 4. Opiniowanie projektów uchwał budżetowych na XXXVII sesję Rady Gminy Wyry.
 5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej                                          
/-/ Herbert Rzepka      
                


XXXVII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.12.2017r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Główna 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 01.12.2017 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 01.12.2017 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
  1. Uchwały Rady Gminy:

1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2033 (uchwała)*.

2) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*.

3) Uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała)*.

4) Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała)*.

5) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2033 (uchwała)*.

6) Uchwalenie Budżetu Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała)*:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Komisji Rady,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej,

e) dyskusja na projektem budżetu,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7) Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu (uchwała)*.

8) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała)*.

9) Zmiana statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach (uchwała)*.

10)    Określenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” (uchwała)*.

11)    Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (uchwała)*.

12)    Uchwalenie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry (uchwała)*.

13)    Określenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (uchwała)*.

14)    Przyjęcie Regulaminu udzielenia dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła” (uchwała)*.

15)    Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała).

11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka